šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  Batavia -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Batavia

Aankoopakte van herberg “Batavia” door  Victor Sarron aan de familie de Foere.
Voor meester Gustaaf-Henri Standaert, notaris gevestigd te Brugge, zijn verschenen,
A. Mevrouw Gabriella-Maria-Babara Vanhende, geboren te Aalst den vierden December achttienhonderd zevne en veertig, eigenares, wonende te Brugge, weduwe van Mijnheer Augustinus-Maria-François De Foere en
B1. Juffrouw Stephanie-Marie Leontine De Foere, geboren te Sinte-Kruis den negentiende  achttienhonderd tweeen zeventig, handelaarster wonende te Brugge,
B2. Juffrouw Marie-Jeanne-Josphine De Foere, geboren te Sinte-Kruis, den zeventwintisten maart achttienhonderddrie en zeventig, gouvernante wonende te Gent,
B3. Juffrouw Caroline-Marie-Louise De foere, geboren te Sinte-Kruis den negentiende December achttienhonderd vijfen zeventig, handelares, wonende te Brugge,
B4. Juffrouw Lucie-Marie-Amelie-Paula De Foere, geboren te Sinte-Kruis, den vijftienden september achttienhonderd negen en zeventig, handelaarster, wonende te Brugge.
B5. Mijnheer Louis-Marie-Etienne-Joseph De Foere, geboren tge Sinte-Kruis, den zesentwintigsten juni achttienhonderd vijf en tachtig, bijzonder, zonder beroep, wonende te Brugge,

Alhier handelend in eigen naam en in hoedanigheid van machthebber over:
a, Mevrouw Marguerite-Marie-Alphonse de Foere, geboren te Sinte-Kruis den zevenentwintigsten juli achttien honderd vier en zeventig, zonder beroep, echtgenoete bij gestaan en bemachtigd van mijnheer William-Joseph Mac Anliffe, nijveraar, samen wonende te Southampston, Long Island, sttat van New-York, Verenigde staten van America, ingevolge volmacht in brevet ontvangen voor den Notaris Harrio M Howell te Southampton indate derden april negentienhonderd negentien waarvan het brevet alhier overgelegd, behoorlijk geviseerd voor zegel, gelegaliseerd en geregistreerd aan de tegenwoordige zal gevoegd blijven. en
b, Juffrouw Valentine-Marie-Louise Emelie De Foere, geboren te Sinte-Kruis den zeven en twintigsten januari achtien honderd twee en tachentig, gouvernante wonende te Walcourt, ingevolge volmacht in brevet verleden voor den notaris Fernad Camb ier te Walcourt gevestigd den zeventienden juli negentienhonderd negentien waarvan het brevet alhier overgelegd, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd aan de tegenwoordige zal gev oegd worden,
B6. Juffrouw Eugenie-Marie-Joseph-Henriette De Foere, geboren te Sinte-Kruis den achttienden maart achttien honderd acht en tachtig, handelares, wonende te Brugge.
Welke verschijnen zoo zij handelen bij deze verklaren te verkoopen, af te staan en over te drgaen onder alle gewoonlijke vrijwaringen als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle hoegenaamde voorrechten, hypotheken, vruchtgebruiken en belemmeringen.
Aan en ten behoeve van den heer Victor-Julien-Marie Sarron, geboren te Brugge den vierden april achttien honderd zeven en zeventig, kloefkapper wonende te Sinte-Kruis in huwelijk met vrouw Arsene Maus, mede hier aanwezig en in koop aannemend voor hem, zijne erven en rechtverkrijgenden,
Een herberg genaemd ‘Batavia” met medegaande ferieven en vijf en derig aren vijf en negentig centiaren volgens maat onder bebouwden grond en land staande en gelegente Sint-Kruis, oost van de kerk, palende noord aan de Brieversweg half medegaande, oost de verkoopers, zuid Leon Viaene-De Bruyne te Sinte-Kruis, west jonkheer Acquilin Areznte de Beerteghem te Brugge en Mijnheer Victor Serruys te Vancouver/Canada, bij kadaster bekend in de sectie D nummer 99m en deel van nummer 99v en zoo het aangeduid staat op het hieraan gevoegd plan opgemaakt door den landmeter Van de Fackere te Brugge den tienden juli negentienhonderd negentien, het welk alhier overgelgd aan de tegenwoordige is gevoegd om gezamenlijk met deze ter registratie aangeboden te worden na behoorlijk geteekend geweest te zijn door de verschijners, de getuigen en den notaris.
Aldus gelijk het verkochte goed zich thans bevindt, uitstrekt en achtervolgt niets uitgezonderd noch voorbehouden, doch zonder waarborg der uitgedrukte inhoudsgrootte waarvan het meerdere of mindere derzelve hoe groot het ook wezen moge al overtrof het een twintigste deel zal blijen to bate os schede van den kooper die verklaart het verkochte goed zeer wel te kennen, zich ermede te bevredigen en geene nadere beschrijving of aanduiding ervan te begeeren.
Om door de kooper daarmede te doen handelen en beschikken in vollen eigendom en de pachte te genieten te rekenen van heden aan het vrij genot komen met eerste september aanstaande en de openbare lasten van allen aard af te dragen te rekenen van lastgemelden tijdstip, voorbehouden genot geschat zestig frank.

Toebehoorende aan de verkooper in vollen eigendom en genot.
Aan mevrouw weduwe Augustin de Foere van zestien/tweeendertigste deelen in vollen eigendom uithoofde der algemeene gemeenschap van goederen bestaan hebbende tusschen haar en haar gezegden man blijkens hun huwelijkscontract ontvangen door den notaris Eduard van Caillie te Brugge den negenden mei achttien honderd een en zestig, geregistreerd en nog voor acht/tweeendertigste deelen in vruchtgebruik (waarvan den nakten eigendom toebehoort aan hare acht kinders) ten gevolge der gifte aan haar gedaan door haren gezegden man bij voormeld huwelijkscontract.en aan de acht kinders de Foere gezamenlijk voor acht/tweeendertigste deelen in volle eigendom en acht/tweeen dertigdte deelen in naakte eigendom bij nalatenschap van hunnen vader Augustin de Foere in leven grondeigenaar wonende te Brugge en aldaar overleden den tweeden mei negentien honderd vijftien achterlatend voor zijne eenige en wettige erfgenamen zijne acht kinders voornoemd.

De gemeenschap de Foere-vanden Hende hadden eigendom daarvan verkregen bij aankoop gedaan jegens mijnheer Francis Gadeyne, timmerman, wonende te Sint-Kruis blijkens akte verleden voor den notaris Henri Claeys te Oostcamp den derden november achttien honderd drie en tachentig overgeschreven ten kantoore van grondpanden te Brugge den zeventienden november volgende Boek 1378 nummer 18

De titel van eigendom verblijft aan de verkoopers als moetende dienen voor bewijs van eigendom van andere goederen erin vermeld.

Deze verkoop is gedaam en aanveerdt onder last van wege den kooper die zich daartoe bij deze verplicht

1. van te betalen de kosten en rechten dezer alsmede alle andere uit dezen eigendomsovergang spruitende
2. van te gedoogen de lastelijke zoo zienelijke als verborgene erfdienstbaarheden waar aan het verkochte goed zoude kunnen onder hevig zijn, vrij aan hem van zich daartgen te verzetten en de voordelige in zijne behoeve te doen gelden, doch voor eigene rekening, perijkel en fortuin.
3. Van voort te zetten en te eindigen alle polissen van verzekering tegen brandgevaar door de verkoopers opzichtelijk het verkochte goed aangegaan en van de jaarlijksche premiën daarvan te kwijten daar en waar het behoort en dit met eerstkomeenden valdag.

En daarenboven voor en mits de pricipale koopsom van tienduizend franks die aan verkoopers zoo zij handelen van den kooper ter passeering dezer bekennen ontvangen en ingetrokken te hebben, waarover zij hem volle kwittantie en ontlasting verleenen.

Het vruchtgebruik van Mevrouw weduwe de Foere zal zich uitoefenen op de penningen voortskomende van de verkooping.

De Heer hypotheekbewaarder te Brugge wordt wel uitdrukkelijk ontslagen van bij het overschrijven dezer eene ambsthalve inschrijving te nemen om wat reden reden het ook wezen moge.

De ondergtekende notaris bevestigd dat de aanduidingen van den Burgerstand van Mevrouw de Foere en van den kooper gelijkvormig zijn aan de trouwboekjes in hun bezit en dat de aan duidingen van den burgerstand der overige verkoopers gelijkkvormig zijn aan de extracten uit de geboorte akten in hun bezit.

Ten einde te genieten van de voordeelen spruitende uit de wet van een entwintigsten mei achttien honderd zeven en negentig, de kooper verklaart

a. dat den eigendom voorschreven door hem is aangekocht om te dienen voor zijn eigen persoonlijk gebruik
b. dat hij noch uit eigen hoofde, noch uit hoofde zijner vrouw, ten geheele noch ten deele geene eigendommen bezit noch niet gerechtigd is in onverdeelde gedeelten van eigendommen dewelke met voorschreven door hem aangekowht goed een kadastraal inkomen opleveren van meer dan twee honderd francs, zoo het overigens blijkt uit een extract van den kadastralen legger alhier overgelegd en aan deze gevoegd.

Met uitvoering dezer wordt er domicilie gekozen ten kantoore van den notaris ondergeteekend.

Waarvan Akte.
Gedaan en verleden te Brugge, hetjaar negentien hondered negen tien den negentienden juli.In de tegenwoordigheid van Charles Boerjan en Charles Arnoudt, beide woonende te Brugge, aangezochte getuigen.
En na gedane voorlezing aan de verschijners, zij hebben met de getuigen en den notaris geteekend (volgen de handtekens)