šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Gemeenteverkiezingen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gemeenteverkiezingen

In zitting van 25.5.1819 wordt de volgende gemeenteraad aangesteld:
Burgemeester: Van Cleemput Judocus, 
Schepenen: De Schepper Dominique en De Backer Jacobus,  
Leden: Vermeire St., Timmerman Jean -Jacques, De Groote Joannes (zoon van Pieter), Van Rie Pierre, Van Hooricx Jean en De Groote Joannes (zoon van Joseph). Secretaris is Louis 'Van den Bulcke en ontvanger Louis Laviolette. 

Waarschijnlijk ten gevolge van een verkiezing eind 1825 komt in zitting van 17.1.1826 volgende ,samenstelling aan het bestuur. Er zijn maar 7 leden
Burgemeester:Van Cleemput,
Schepenen: Bonte Martin en Blanckaert Laureyns, 

Leden: De Groote Joannes., De Schepper Dominique, Van Hooricx Joannes en Timmerman Joannes. In zelfde zitting wordt Jacobus Callebert benoemd als secretaris en L. Laviolette blijft ontvanger.           !
Deze raad moet om de twee jaar voor een derde herkiesbaar zijn. Zijn uittredend en herkiesbaar
op 2.1.1828: Bonte Martin en De Groote J.
op 2.1.1830: Blanckaert L en De Schepper Dom.
op 2.1.1832: Van Hooricx J., Timmerman J.en Van Cleemput J.

Bij de eerste twee gedeeltelijke herverkiezingen worden de uittredende leden opnieuw verkozen, zodat er geen verandering in de samenstelling komt.
Voor de derde gedeeltelijke verkiezing kan plaats hebben, wordt Belgie onafhankelijk. In de archieven vond ik het laatst de handtekening van burgemeester J. Van Cleemput op 1.10.1830.

Zonder enig spoor van verkiezing gevonden te hebben trad in zitting van 16.11.1830 een gans ander samenstelling aan, nl. 
Burgemeester: Adolphe Goupy de Beauvolers,  
Schepenen: Bonte M. en Serweytens Bernardus 
Leden: De Schepper Dom., Hoste Josephus, Herman Joannes, De Groote Joannes. 
Deze gemeenteraad zal, waarschijnlijk omdat er nog geen gemeentewet is (eerst op 30.3.36) onafgebroken het bewind voeren tot eind 1836.
De eerste verkiezing na het tot stand komen van de gemeentewet is die van 14.07.1836.
Art. 54 van deze wet voorziet dat de raad gekozen, is voor de duur van 6 jaar te rekenen vanaf 1 januari na de verkiezing. De raad wordt om de drie jaar voor de helft herkozen. Bij elke helft zal een schepen behoren en de burgemeester bij de tweede helft. Gezien het aantal inwoners ttz 1632 moet de raad samengesteld worden uit 9 leden.

Deze zijn op 1.1.1837
Burgemeester: A. Goupy de Beauvolers,
Schepenen: Martinus Bonte en Josephus 
Hoste,
Leden: De Schepper Dominique (76 stemmen), Philippe Lonneville (71), Pieter Jonckheere (70), 
Graaf Amedé Visart de Bocarmé (36), Joannes Degroote (38), Joannes Herman(30).
De eerste helft uittredenden zijn bij loting aan te duiden het jaar voor de herverkiezing. Het worden: Bonte, Degroote, De Schepper, en Jonckheere.        

1.1.1840: Samenstelling:
Burgemeesster A. Goupy de Beauvolers,
Schepenen: Joseph 
Hoste, Ph. Lonneville;
Leden: D. De Schepper, P. Jonckheere, graaf Visart, J. Herman, Vande Casteele Lambertus en Joannes Dombrecht. (na verkiezing van 29.10.39)
Vanaf 12.11.1841 is Theodore Degraeve secretaris.

Verkiezing van okt. 42 - Eedaflegging in zitting van 28.1.1843:  
Burgemeester: A. Goupy de Beauvolers,
Schepenen:
Hoste Joseph en Lonneville Philippe, 
Leden: Jonckheere Pieter, graaf A. Visart de Bocarmé, Joannes Herman, L. Vande Casteele, Johannes Dombrecht en Lootens Jean (deze laatste werd verkozen in vervanging van Dominique De Schepper, overleden in 1840)

Verkiezing van 28.10.45- Aanstelling in zitting van 15.1.1846:
Burgemeester A. Goupy de Beauvolers,
Schepenen: Hoste Joseph en PH. Lonneville.
Leden: P. Jonckheere, graaf, A. Visart de Bocarmé, J. Herman, J. Dombrecht, J. Lootens en Carlos Delanghe (komt in plaats van L. Van de Casteele)

Verkiezing van 23.8.48 -
Hier blijk de hele raad voor herkiezing in aanmerking te zijn gekomen. Zij legden reeds de eed af op 12.10.48. Bij deze verkiezing krijgen we een nieuwe burgemeester.

Burgemeester: Graaf Visart Amedé de Bocarmé,
Schepenen Joseph Hoste en Ph. Lonneville,
L
eden: Ch. Delanghe, Jean Herman, P. Jonckheere, Maenhoudt Jacobus, Lootens Joannes en Aug. Dumon, Aug.
Maenhoudt en Dumon waren dus de nieuwkomers. -

Bij lottrekking wordt de eerste serie van uittreders bepaald in 1850.
Het zijn: Lonneville, Herman, Jonckheere en Maenhoudt.
De anderen zijn drie jaar later uittredend.

Verkiezing 28.10.1851. Aanstelling 5.1.1852                      
Burgemeester: Graaf Visart de Bocarmé
Schepenen: Joseph Hoste, Philippe  Lonneville
Leden: Delanghe Charles, J.   Maenhoudt, J.  Herman, Joannes Lootens, August Dumon, Bernard Timmerman.
Er waren 48 stembrieven.
Op 21.02.1854 zal J. Herman schepen worden i.p.v. Ph. Lonneville, die overleed in 1854.

Verkiezing 31.10.1854. Aanstelling 19.1.1855
Burgemeester: Graaf Visart de Bocarmé
Schepenen: Hoste Joseph, Herman Joannes
Leden: Delanghe Charles, Maenhoudt Jacobus, Lootens Joannes, Augustin Dumon
Timmerman Bernard, Mabesoone Medardus
Er waren 62 stembrieven,
Mabesoone kwam i.p.v. Ph. Lonneville, overleden in 1854
9.5.1854: August Plaetevoet wordt secretaris
In zitting van 1.11.1855 meldt men het overlijden van burgemeester Visart op 30.10.1855. Schepen Hoste wordt dd burgemeester.
In zitting van 2.3.1857 besluit men in een buitengewone verkiezing op 23.3.1857, over te gaan tot aanstellen van een nieuw lid in vervanging van graaf Visart. Het wordt graaf Gustave Visart de Bocarmé.

Verkiezing van 31.10.1857:
Burgemeester dd. Hoste Joseph,
Schepenen: Herman J., dd. Delanghe
Leden: Lootens J., Timmerman B., Dumon August, Maenhoudt J., Van Bellegem, Gust. de  Bocarmé

Verkiezing van 30.10.1860    
In vervanging van: Delanghe, Lootens, Dumon, Visart en Hoste (overleden na juli 1860) en van Herman J. die ontslag nam.
Er waren 92 stambrieven
Aanstelling 23.1.61
Burgemeester: Jules de Bie de Westvoorde
Schepenen: Lootens Joannes,Timmerman Bernard,
Leden: Delanghe, Dumon, Aug: de Bocarmé, Maenhoudt, Van BelIeghem Ambrosius, Emile de Maleingreau
NB. De verkiezing van 30.10.1860:
Er lijken heel wat perikelen na deze verkiezing. In zitting van 10.11 is alleen Delanghe en Van BelIeghem aanwezig en kan de zitting niet doorgaan.
Op 15.11 is alleen nog Delanghe aanwezig als dienstdoend burgemeester na het overlijden van Hoste J.
Uiteindelijk in zitting van 20/12 zijn 7 leden aanwezig en kan Emile de Maleingreau d'Hembise, verkozen i.p.v.ontslagnemend schepen Herman, zijn eed afleggen.
In zelfde zitting wordt besloten op 3.1.1861 over tegaan tot de herverkiezing van de Bie de Westvoorde. Daar hij niet zou voldaan hebben aan art.47 van de gemeentewet werd zijn verkiezing op 30.10.1860 door de deputatie verbroken.
Op 86 stemmen bekomt hij er 68 en P.Vankerschaver 18.
In zitting van 23.1.1861 kan de Bie en de ander vier herkozenen (Visart , Delanghe, Lootens en Dumon) eindelijk hun eed afleggen.

Jules de Bie de Westvoorde wordt burgemeester benoemd.

Verkiezing van 27.1.63
Aanstelling op 15.2.64
Burgemeester: De Bie
Schepenen: Lootens, Timmerman
Leden: Delanghe, Maenhoudt, Dumon, de Bocarmé,Van BelIeghem, de Maleingreau

Verkiezing van 30.10.1866
Aantal stembrieven 83
Burgemeester: de Bie (80 st)
Schepenen: Lootens (76.st), Timmerman
Leden : Delanghe (76st),   Maenhoudt  (overleden in 1867), Dumon (77st), de Bocarmé (79st), Van Belleghem, de Maleingreau


Verkiezing van 26.10.69
Aantal stembrieven 75
Burgemeester: de Bie
Schepenen: Lootens (overleden in 71),Timmerman( 67 st).
Leden: Delanghe, Dumon, de Bocarmé, Van BelIeghem (61 st),  de Maleingreau (2st), Vankerschaver Peeter (3st)

Verkiezingen van 1.7.1872
van de volledige raad, 114 gerechtigden stemmers

Burgemeester:  de Bie (92 st.)
Schepenen: Timmerman Bernard (103 st) (x), Dumon Augustin (103 st)
Leden: Delanghe Ch.  (99 st) (x), de Boccarmé G (102 st) (x), de Maleingreau (93 st), Vankerschaver (88 st), Verstraete Jan (81 st), Viane Frans (81 st) (x)
de Foere Leon (27 st) niet verkozen
(x) = uittredend in 1875

Verkiezing 26.10.1875.
Eedaflegging 21.1.76
Burgemeester: de Bie
Schepenen:  Timmerman, Dumon
Leden: Vande Casteele Leopold, de Bocarmé, de Maleingreau, Van Kerschaver P.Verstraete, Viane Fr.

Verkiezing van 29.10.1878
107 stemmen waarvan 94 geldig
Burgemeester: de Bie (92 st)
Schepenen: Timmerman Bern., Dumon Aug. (92 st.)
Leden: Vande Casteele , de Bocarmé, de Maleingreau (88 st), Van Kerschaver (91 st), Verstraete (92 st), Viane Fr.

Verkiezingen van 25.10.1881
103 stemmen waarvan 90 geldig
Burgemeester: de Bie
Schepenen: de Maleingreau, Dumon Aug. (overl. 1884)
Leden: Vandecasteele (86 st.), de Bocarmé  (89 st.), Van Kerschaver, Verstraete, Viane Fr. (85 st), overleden in 1883, Hoste Louis (88 st).
Timmerman Bernard kwam niet op

Verkiezingen van 19.10.1884
Eedaflegging 6.1.1885 - 126  kiezers
Burgemeester: de Bie (103 st)          
Schepenen: de Maleingreau (98 st),  Gust.Visart de Bocarmé.
Leden: Van Kerschaver Pieter (104 st), Lootens Aug.(103 st), de Foere Aug.,Van de Casteele L., Verstraete Jan (94 st), Hoste Louis.
In zitting van 7.11.84 werd Augustin de Foere benoemd als lid van de raad in plaats van Frans Viane, overleden en herkiesbaar in 1887.
Als eerste schepenen werden voorgedragen L.Van de Casteele en de Foere; voor tweede schepen Hoste L. en de Maleingreau. Er zal echter niemand benoemd worden en de Maleingreau en Visart de Bocarmé worden dienstdoende schepenen tot eind 1887.

Door de wet van 30.12.1887 mag de raad nu zelf de schepenen verkiezen in plaats dat ze door de koning moesten benoemd worden.

Verkiezingen van 16.10.87
100 geldige stemmen
Burgemeester: de Bie
Schepenen: Em. de Maleingrau, Vande Casteele (90 st.)
Leden: Van Kerschaver P., Verstraete Jan,  Lootens Aug.  de Foere Aug. (91st), Visart de Bocarmé (96 st), Hoste Louis (92 st)
In maart of april 1888 komt de Bie te overlijden.
In zitting van 25.5.1988 wordt Graaf Visart Gust. de Bocarmé als burgemeester geinstalleerd en benoemd bij Kon. Besluit v.7.5.88

23.12.87 wordt Ch.Van Kerschaver secretaris

Verkiezing van 19.10.1890
174 geldige stemmen
Burgemeester: Visart de Bocarmé
Schepenen: Vande Casteele, De Foere Aug.
Leden: Verstraete, Lootens, Deschepper, Vandamme, Van Robays, Hoste Leopold
Vier nieuwe gezichten in de plaats van de Bie en Hoste Louis, overleden, Van Kerschaver, die geen kandidaat meer was, en de Maleingrau was niet verkozen.
Normaal had er in 1893 moeten verkiezingen zijn voor vier uittredenden. 
De zitting van 16.10.93 gaat niet door bij gebrek aan aanwezigen en er is geen verkiezing. 
Vanaf 4.5.94 is  Aug. De Foere dd. burgemeester tot de eerstvolgende verkiezing.

Verkiezing van 1895
Eedaflegging 16.12.1895
Burgemeester legt eed af op 21.1.1896
Burgemeester: Fernand de Maleingreau d'Hembise: (350 st) uittredent op1899
Schepenen:  Van de Casteele Leop. (382 st), uittredent op 1903, Hoste Leopold (358 st), uittredent op 1899
Leden: Lootens August, (385 st), uittr. 1903, Deschepper Johannes (424 st) uittr.1903, Van Damme Johannes (362 st) uittr.1903, De Vriendt Adolphe (308 st) uittr.1899,  Dooghe Jules (293 st) uitr.1899, De Foere Augustin (391st) uitr. 1903.
Er waren 734 opgeroepen kiezers
Van  nu af is de raad om de 4 jaar voor der helft herkiesbaar.
Na het overlijden van De Vriendt Ad. in maart 1899, ziet 1° opvolger Leop. Debruyne af van het mandaat (9/5) en 2e opvolger Van Hoorickx Louis eveneens (16/5)

Verkiezing van 15.10.1899
671 geldige stemmen
Burgemeester: F. de Maleingeau (376 st)
Schepenen: Van de Casteele L., Hoste L.(380 st)
Leden: Lootens Aug.,De Schepper J.,Van Damme J., Dooghe J.  de Foere Aug., de Schieter de Lophem Desiré (328st)

Verkiezing van 18.10.1903
Gezien de uitbreiding van de bevolking moeten er twee raadsleden bijkomen. Eén bij elke reeks van uittredenden.
Voor de reeks uitgaande op 31.12.07 heeft het hoofdbureel Ernest Visart de Bocarmé uitgeroepen (prov. raadslid)

Stembrieven: 768 waarvan 755 geldige
Burgemeester: B. de Maleingreau, uittr.1907
Schepenen: V.de Casteele, (+1907)  (454 st) uittr.1911, Hoste Leop. uittr. 1907
Leden: L. Deschepper (486 st) uitr. 1911, Vandamme (446 st) uittr. 1911, Dooghe J uittr.1907, de Foere Alphonse, (464 st) uittr 1911, Timmerman Leon (461 st) uittr.1911, Van Robays Karel (542 st) uittr.1911, De Schieter de Loppem uittr.1907, Ern.Visart de Bocarmé uittr.1907

Verkiezing  van  20.10.1907
904 stembrieven waarvan 895 geldig
Burgemeester: de Maleingreau F.(583 st)
Schepenen: Hoste Leopold (593 st), Dooghe Jules (568 st)
Leden; Deschepper Joh.,Vandamme Jac., de Foere A., Timmerman Leon, Van Robays K., de Schieter d L. (601 st), Debruyne Leopold (567 st)
Er is eén lid tekort door afsterven van L. Van de Casteele

Verkiezing van 15.10.1911
Burgemeester: F. de Maleingreau
Schepenen: Hoste Leopold + 15.9.1913; Van Robays Karel (geb. Egem 29.9.1852)
Leden; Dooghe Jules + 22.03.1917 en sinds 1893 woonachtig te Sint-Kruis, de Schieter de Lophem, de Foere Alphonse  + 4.9.1915, Debruyne Leopold, Bossier Désiré, D'Haens Edmond, Snauwaert Thèophiel, Stevens Ernest
Van  Robays als schepen gekozen met 7 stemmen tegen 2 voor Dooghe en 1 blanco
Door de oorlogsomstandigheden zijn er natuurlijk geen verkiezingen.
Op 1.10 1913 wordt Debruyne Leopold verkozen tot schepen in vervanging van Leopold Hoste, overleden.
Van in het jaar 1916 is Karel Van Robays burgemeester dd. en dit tot in 1921. Want zelfs na de oorlog, als De Maleingreau terug komt naar de raadzittingen, blijft Van Robays burgemeester dd., want De Maleingreau kon als ontslagnemende niet terug  burgemeester worden.

De eerste verkiezing voor de gemeente na 14/18 heeft plaats, op 24.4.1921
De raad, wordt van nu af in zijn geheel verkozen voor zes jaar.
De verkozenen uit deze eerste verkiezing zijn echter uittredend op 31.12.1926.
Karel Van Robays, burgemeester dd. stelt zich niet meer kandidaat.
De eedaflegging der raadsleden had  plaats in zitting van 30.5.1921.
In zelfde zitting werd K. Casteleyn (geb. te Gistel 24.2.1885.) tot eerste schepen gekozen en Hoste Modest  ( geb. St.-Kruis 02.02.1871) tot tweede schepen. Tot aan zijn benoeming tot burgemeester zal K. Casteleyn fungeren als burgemeester dd. en Stevens Ernest als schepen dd.
Bij Kon. Besluit dd 07.09.1921 wordt Casteleyn als burgemeester (geînstalleerd op 02.10.1921) en in zitting van 22.10.1921 wordt dan een definitieve tweede schepen gekozen nl. Leon Timmerman met 6 stemmen  tegen 3 voor Stevens Ernest en 2 blanco stemmen.
In mei 1926 komt het raadslid de Weledele Mevrouw Ulric de Pierpont, geboren Adrienne Visart de Bocarmé te sterven. In zitting van 15.5.1926 komt mevr. Emma Bonte als eerste plaatsvervangend lid der katholieke partij in de raad.
Op te merken valt dat na die eerste verkiezingen op 24.4.1921 de socialisten voor het eerst hun intrede doen in de raad in de persoon van Vandewiele Edmond.

Secretaris Charles Van Kerschaver nam eind 1917 na 30 jaar dienst en wegens hersenverlamming  ontslag. Op 2.12.17 wordt Desmet Hildefons als voorlopig secretaris benoemd. Maar die wordt reeds het volgend jaar (april) door de Duitse overheid naar zijn vroeger gemeente teruggeroepen. Veldwachter J. Vanhove zal een paar maand het secretariaat overnemen. Maar op 8.7.18 wordt Wenes Aimable als nieuwe secretaris benoemd. Deze laatste zal na een jaar ontslagrnemen om een ander betrekking te bekleden en op 6.11.1919 wordt Jos. Vanhove als nieuwe secretaris benoemd
Burgemeester:  Casteleyn Karel        
Schepenen: Hoste Modest, Timmerman Leon           
Leden: Stevens Ernest, Mw de Pierpont Adrienne, Lanszweert René, Ackaert Oscar, Carrebrouck Victor, Van Haecke Henri, De Clerck Thomas, Vandewiele Edmond.

In zitting van 30.5 neemt K.Van Robays (geen kandidaat meer) in de eerste verkiezing na den oorlog 24/4/21 afscheid van  den raad. (na 16 jaar1/2 in de raad gezeten te hebben). Uit zijn afscheidsrede: " De laatste 6-7jaren hebben ons vele last gegeven, ons werk wierd slecht beoordeeld en kwalijk genomen, klachten wierden bij 't tribunaal gedaan en 't tribunaal gaf ons telkenmale gelijk. Klachten en naamlooze brieven werden naar den Procureur des Konings gezonden, welke ons vele tergende onderhooren en onderzoeken te wege brachten maar die telkens nog eens op niets uitliepen. Ik wensche bijzonderlijk en geheel dringend dat ge de kinders, de hoop en de werkers der toekomst, een goed en deugdelijk onderwijs zult bezorgen om er nuttige leden van de samenleving van te maken, dat gij ze een zedelijke en godsdienstige opvoeding zult bezorgen gesteund op de Christelijke grondbeginselen en op onze oude goede, vlaamse zeden, want in deze tijd van ontbinding is de verleiding zo schrikkelijk en zoo groot dat de geldverkwistingen, kleerendracht (als men dat nog kleeren noemen mag), door het drinken en sneukelen, door de cinema's en bals, waar de zedelijkheid en de eerbaarheid zoovele te lijden hebben. Ik wensche en vrage ook dat gij uwe kinderen eene echte vaderlandsche opvoeding zoudèt bezorgen altijd getrouw aan onzen doorluchtigen Koning, aan onze grondwet en aan het vaderland. Leve de Koning, Leve Belgie Leve Vlaanderen, Leve St.- Kruis
Hij trekt zich hierop terug
Voor zijn eedaflegging verklaard Vandewiele Edm. (socialist):
"
Ik zal den eed afleggen ingevolge de wet om te kunnen deel maken van den gemeenteraad, maar blijf getrouw aan mijne republiekeinsche gedachten".
Sedert 1921 wordt de raad om de zes daar in zijn geheel herkozen.

In zitting van 07.01.1927 wordt na de verkiezing van 10.01.1926 de raad terug samengestelt.
Burgemeester: Casteleyn Karel.
Schepenen: Hoste Modest blijft schepen en Thys Camiel wordt 2e schepen,
L
eden: Stevens Ernest, Carrebrouck Victor, Ackaert Oscar, Vanhaecke Henri, Vandewiele Edm, Pollet Aug, Huys Eduard, Vandierendock Oscar.

Uitslag der verkiezing van 09.10.1932:
Burgemeester: Janssens Pieter 
Schepenen: Thys C en Carrebrouck.
Lijst N°1 (Socialisten) Vandewiele Edm., Clinck Maur.
Lijst N°2 Janssens Pieter, Thys Camiel , Becu Camiel, Carrebrouck Victor, Van Robays Hubrecht.
Lijst N°3 Casteleyn Karel, Hoste Modest, Stevens Ernest, de Maleingreau d'Hembise.
Clinck verklaart dat: 
"de 777 stemmen door de socialistische partij bij de jongste gemeenteraads-verkiezing van 9.10.32 behaald voor het oud gemeentebestuur, welke gedurende de elf laatste jaren zeer partijdig heeft bestuurd, een kaakslag is geweest.

Uitslag der verkiezing van 16.10.38:
Lijst 1: Janssens P., Bleyaert Joseph, Vanden Bossche Joseph, de Pierpont Didier, De Freyne Camiel en Thys Camiel..
 Lijst 2: D'Hooghe Gerard,  Casteleyn Karel, de Maleingreau Jean, Vandendorpe Arthur, Depoorter Isidore.

Burgemeester:Janssens Pieter 
Voor de verkiezing van de eerste schepen bekomt Thys 6 stemmen Casteleyn 3 en er zijn 2 blanco's.
Voor de verkiezing van tweede schepen bekomt de Pierpont 6 stemmen, D'Hooghe 3, Casteleyn 1 en er is 1 bmanco.

 

De zitting van 2 Juli 1941 is de laatste voorgezeten door burgemeester P. Janssens daarna zal hij afgezet worden en vervangen worden door een oorlogsburgemeester nl. Gaston Meire die met de schepenen Thys Camiel en de Pierpont op 22/7/41 zijn eerste zitting houdt. ..

Bij het aanvangen van de zitting, zijnde de eerste zitting welke Mijnheer de Burgemeester in deze hoedanigheid voorzit, vraagt Mijnheer de schepen de Pierpont Didier het woord en legt de volgende verklaring af: "Mijnheer Meire, Ik meen dat het het gepaste ogenklik is om onze verhouding tegenover elkander klaarblijkelijk te bepalen dit omdat er geen dubbelzinnigheid zou kunnen ontstaan: Ik vraag dan ook aan den heer  secretaris om mijn verklaring te willen akteeren in het proces verbaal van het schepencoIlege. Wij protesteren uit al onze krachten tegen de afzetting van den Heer Burgemeester Pier Janssens, deze maatregel is totaal ongrondwettelijk en als Belg kunnen wij ze niet goedkeuren; nochtans gezien dat voor het ogenblik de macht heerscht over het recht, gezien de titularis van het Burgemeestersambt in de onmogelijkheid is zijn ambt verder uit te oefenen zullen wij Schepenen onze plicht tegenover de bevolking voorts vervullen, zooals wij het ambt van schepen aanvaard hebben, ons enig inzicht was ten dienste te staan van onze medeburgers, wij aanzagen dit als een erepost en wij blijven het alzoo aanzien, wij verlaten het schip niet en blijven bereid in alle rechtvaardigheid onzen plicht te doen tegenover dezen die over zoveel jaren ons aangesteld hebben. U zult, Mijnheer Meire, begrijpen dat in deze omstandigheden onze betrekkingen zich zullen beperken tot het bespreken van de bestuurlijke zaken.

De heer Burgemeester Meire legt de volgende verklaring af:

Heren schepenen-de Pierpont en Thys, Zonder de verklaring van den heer schepen de Pierpont zou ik toch een woordje toegesproken hebben ter gelegenheid der eerste kontaktname, in mijn ambt van Burgemeester met het schepencollege. Ik kan het protest van den heer de Pierpont niet aanvaarden. Heer Pieter Janssens werd mijn inziens wel wettelijk afgezet als Burgemeester en werd ik als zijn opvolger benoemd tot Burgemeester der gemeente St Kruis. Ik zal dus mijn ambt als Burgemeester als zulksdanig uitoefenen met alle plichten en ook de bevoegdheden eraan verbonden. Wij leven in nieuwe tijden, waarin de gedachten snel en wel heelemaal zijn geevolueerd en omzeggens radicaal omgekeerd. Mijn politieke opinie staat in die der nieuwe gedachten en uit dien hoofde werd dan ook mijne benoeming als burgemeester bewerkstelligd. Ik weet niet en het is voor mij ook van minder belang hoe en op welke wijze de gewezen burgemeester de gemeente bestuurde. Ik veronderstel en verhoop dat alles normaal verliep. Doch ik houd eraan van in den beginne af klare wijn te schenken en opentlijk te verklaren dat ik de gemeente besturen zal met het doel voor ogen orde te scheppen, medehelpen in ons land, in Vlaanderen, orde te scheppen daar waar vroeger wanorde bestond. Als menschen der nieuwe gedachte zullen wij besturen in den geest van volksverbondenheid van so1idarisme en laat ons radicaal en klaar zijn in de geest van nationaal socialisme. Ik weet dat velen, dat de heeren schepenen zelf mij de opinie dienaangaande niet delen, doch ik vraag ook daarom hunne medewerking niet, ik verlang slechts dat zij onzijdig blijven zouden en niet tegenwerken.

Wij hebben ons een richtlijn vooropgesteld die wij in de mate van de middels in de macht waarover wij als burgemeester beschikken door dun en door dik zullen volgen, zulks ons inziens ons land Dietschland, ons volk en de bevolking van St Kruis in 't bijzonder ten bate. De heer schepen Thys legde volgende verklaring af: Sedert mijne jeugd ben ik demokraat geworden en gebleven. Er was wanorde over een negental jaren als Mijnheer Pieter Janssens, burgemeester benoemd werd. Na de eerste zes jaren van zijn bestuur was er orde in de gemeente en de bevolking keurde zijn gedraglijn goed gezien hij bij zijn herverkiezing 825 voorkeurstemmen behaalde of 1/5 der uitgebrachte stemmen wat bewijst dat het volk hen vertrouwen schonk. Op administratief gebied beloof ik mijn best te doen om de gemeentebelangen te dienen.

De heer burgemeester verklaart als antwoord op de verkaring van Mijnheer Thys: Ik heb wel gezegd en steun er nog op dat ik geenzins den heer P. Janssens, gewezen burgemeester, beschuldig zijn plicht verzuimd te hebben doch dat ik als burgemeester van de

Vlaamsche Nationaal Socialistische groepering mij als doel gesteld heb de orde zoals wij die opvatten te bewerkstelligen. Dat St Kruis en zelfs ander deelen van het land goed bestuurd waren is best mogelijk doch St Kruis is nu een klein deeltje van het land in ons land en niet in het wereldkomplex, doch ik wil met alles wat in mijne macht is en met alle middelen waarover ik beschik medehelpen tut het bewerken en verspreiden der nieuwe gedachte en tot het vestigen van de orde die er nooit volledig komen kan tenzij door het Nationaal Socialisme. zullen nu verder van onze wederzijdsche verklaringen geen politieke meting houden en aanzie dus deze bespreking als beeindigd en gaan over tot het bewerken van het dagorde.   .

Gedaan in zitting datum als boven. Bij bevel de sekretaris - de burgemeester voorzitter

 

1945 - De bestendige deputatie verklaart Bleyaert J. vervallen als titularis raadslid en Matthys Marcel wordt ook vervallen verklaard als plaatsvervanger.

Timmerman Louis geb. 24.1.1899 komt in de plaats van Bleyaert J.

 

1947 - Uitslag der gemeenteverkiezingen van 24/11/46.

Verkozenen van 
Lijst 1: Casteleyn K, D'Hooghe G, de Pierpont D, Boone J, Vandermoere P, Mortier, Van Hevel R, Defreyne C, De Corte Cyriel.
Lijst 2 Vandewiele Ed., Hinderikx Osc.,
Casteleyn is sedert 21 in de raad, Dhooghe sedert 30/10/37, de Pierpont en Defreyne sedert 1939, Boone sedert 17/11/1939. de nieuw verkozenen Vandewiele en  Hindericx hadden elk 790 stemmen, Vandermoere 347, Mortier 328, Van Nevel 303 en Decorte 201.

De Pierpont legde op 9/1 de eed als burgemeester af. D'Hooghe G en Boone J worden als schepenen verkozen

 

1953- Uitslag der verkiezingen van 12 oktober 1952.

Lijst N° 1: de Pierpont, D’Hooghe G, De Corte C, Mevr. Godelieve Casteleyn (427 stemmen) De Freyne C, Mortier L, Vandermoere P.

Lijst N° 2: Vandewiele Edm., Henderiyckx Osc., Vandewalle Alfons (1061 stemmen) Lijst N° 3: Van Reybrouck.

de Pierpont blijft burgemeester, 
D'hooghe G. krijgt 6 stemmen en De Freyne C 5 stemmen voor eerste schepen. Voor tweede schepen krijgt Mevr. Casteleyn 6 stemmen en Reybrouck Rene 5 stemmen.
Mevr. Casteleyn heeft een schriftelijke toelating van haar echtgenoot om het ambt van schepen te bekleden.

12.06.1959: Dit is de eerste zitting der nieuwe raad na de verkiezingen van 12.10.1958 gezien er klachten ingediend werden door G.D'Hooghe (lijst 5) en H. Naessens (lijst 3) op 20/10 en op op 21/10 door R. Vander Bauwhede van lijst 3. Deze klachten betroffen:
1.door het opnemingsbureau nr 3 zouden meerdere stembiljetten als ongeldig verklaard geworden zijn, als wanneer de ongeldigheid van bewuste stembrieven op zijn minst betrouwbaar was.
2 bij de aanvang van de opnemingsverrichtingen in het stemopnemingsbureel zou vastgesteld geweest zijn dat de stembus van een kiesbureel niet voldoende verzegeld was; de gleuf van de koffer was enkel verzegeld met een laksel doch was niet voorzien van een koord met een zegel, niettemin was de koffer gesloten.
3 tijdens de opneming van de stembiljetten werd in de hoger bedoelde koffer eeri stembrief gevonden welke niet was voorzien van de datumstempel, dit biljet werd door het bureau ongeldig verklaard. Deze klachten werden door de bestendige Deputatie weerlegd. Wel had er op 12/12 een hertelling plaats van het opnemingsbureau N° 3 maar de uitslag bleef ongewijzigd als hierna: (met het aantal naamstemmen)

Lijst 2: de Pierpont 616, Verhegghe 394, De Corte 437,Vandille 647, Gaelens 408, Mortier 396, Focke 375.
Lijst 3: Vandecalseyde 249,Vandewalle 103, Naessens 158
De andere lijsten hebben geen verkozenen.

Tegen die beslissing van de best. Deputatie (v. 8.1.59) werd door h. Naessens nog beroep aangetekend welke door de Raad van State op 26.5.59 verworpen wordt.

De Pierpont nog niet benoemd als burgemeester legd de eed af in handen van de heer D'Hooghe.
De andere leden in handen van De Pierpont, voorzitter.
Vervolgens wordt Vandille als eerste schepen verkozen met zeven stemmen tegen vier voor D'hooghe.
Verhegghe als tweede schepen met zes stemmen tegen vijf voor D'hooghe.

 

Op 27.01.1965 heeft de Raad van State de beslissing van de bestendige deputatie bevestigd. Volgende klachten werden door M. Vandille aangevoerd:

1. De heer Nys G. ,kandidaat van de lijst Nr 3, heeft niet eigenhandig de aanvaardingsakte  ondertekend doordat hij slechts na de neerlegging van de kandidatenlijsten uit het buitenland is teruggekeerd.

2. Dat door de kandidaten van de lijst Nr 5 ongeveer 2000 kogelpennen werden uitgedeeld met propagandadoeleinden.

3. Dat Mw Vanhoutte Isabella, echtgenote Dalle, van de kandidaat Decoster Werner een som van 500fr. heeft ontvangen onder de uitdrukkelijke voorwaarde een voorkeurstem uit te brengen op zijn naam.

4. Dat de kandidaat Decoster Werner voornoemd, daags voor de verkiezingen aan zijn personeel een overdreven vergoeding van 1000fr. per man heeft toegekend wegens een halve dag prestatie teneinde aldus stemmen te ronselen. De vier klachten worden verworpen als zijnde van geen invloed op de uitslag of als niet bewezen zijnde.

Worden verkozen: de Pierpont, Vande Calseyde, Verhegghe, Naessens, Vandille, Gaelens, Focke, Hoppe, Van Roy,Vanrobays M.-L, Tamsin,

Langerock en Janssens Ch. Vande Calseyde en Naessens worden elk met 7 tegenstemmen voor Vandille als schepenen verkozen.

Hierdoor eindigde de laatste volstrekte CVP meerderheid.