šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  St.-Janshospitaal -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

St.-Janshospitaal


Sr Pieter Bruggheman

Ghebruyckt 2-0-2R saeyland ter heerlijckhede van Sijsseele, verre noord oost vande kercke int 12° begin folio 3, palende al tusschen mijnheer Dammaryn saeyland veurghemeens aende suijdsyde, den heer advocaet Forgon sayland   aende noordsyde, streckende met den westeynde aen ’t officie Missael van Sint Donaes saeyland ende ant oosteynde aen d’Eede, 2-0-2R

Voorts suyd daerby 6-2-22R gras, ende saeyland int selve begin ende folio aldaer deel van 1-2-40R Sysseele land, danof alhier behoort int g’heele 16-2-91R, ende de resterende 2-2-49R aen ’t officie Missael van Sinte Donaes in Brugghe, sijnde seven strynghen, palende al tusschen ’t voorseyde officie Missael, ende ’t leste naervolghende saeyland aende westsyde, d’Eede aen  d’oostsyde streckende met den suydeynde aende kercke van Sinte Anna in Brugghe, ende ’t volghende saeyland, ende cum noordeynde aenden Disch van Sint Salvators in Brugghe valet 6-2-22R

Voorts ten suydeynde naest de westsyde daeraen 2-1-91R saeyland deel vande voorseyde 16-2-91R lands palende al tusschen d’Eede aende suydzyde, streckende met den oosteynde aende kercke van Sinte Anna in Brugghe sayland valet 2-1-91R

Voorts ten westeynde daeraen 3-0-98R saeyland deel vande voorschreven 16-2-91R lands in dry stringhen palende al tusschen d’Eede aende suydsyde streckende met den westseynde aen ’t officie Missael van St. Donaes in Brugghe sayland valet 3-0-98R

Ende voorts aende noordsyde daeraen ende aende noordsyde van’t officie Missael van St. Donaes in Brugghe saeyland 4-0-80R saeyland, resterende deel vande voornoemde 16-2-91R lands sijnde twee strynghen palende met de noordzyde aende voorseyde 2-2-49R saeyland behoorende tselve officie Missael ende resterende deel vande voorschreven 19-2-40R Sijsseele land, streckende met den westeynde aenden heerwegh ende cum oosteynde aen ’t voorgaende saeyland acto valet 4-0-20R

Is Sijsseele land         18-2-93R

Joannes Respaille ghebruyckt 12-1-0R sayland vande kercke int 23°begin folio 36 danof light onder de heerlijckhede van Sysseele 12-0-95R ende binnen de paelen vande stad Brugghe op den suydwesthouck 4R ende par mate groot bevonden 12-1-50R lands sijnde vier strynghen streckende oost ende west palende al tusschen den heer Canonink de Vooght sayland aende suydzyde J° Charles vander Beken dreve aende noordzyde streckende met den westeynde aen den selven J° vander Beken sayland ende cum oosteynde aenden heerwegh valet 12-1-0T