šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Disch St.-Anna en St.Kruis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Disch St.-Anna en St.Kruis

Oorspronkelijk omvatte de  parochie St.-Kruis gans het blok ten oosten van de Reie van aan de Dampoort tot aan de Molenbrug en van daar afdraaiend langs de Langestraat en de Ganzenstraat tot aan de molen, die op het einde van de Vuldersstraat stond. Als zuidgrens fungeerde verder de Assebroekse beek en als westgrens de Reie.
Tussen 1297 en 1300 verlegde de stad Brugge op last van de Franse koning haar grenzen tot aan de huidige Kruispoort.
De grachten werden gegraven en de wallen werden opgehoogd van aan de Dampoort over de Kruispoort tot aan het Speitje aan de Vuldersstraat.
De Kruispoort kwam er ter vervanging van de poort aan de Molenbrug.
De parochie van St.-Kruis werd aldus in tweeën gesplist met St.-Kruis-buiten en St.-Kruis-binnen.
Ondertussen ontwikkelde er zich binnen de muren een intens stadsleven en groeide de bevolking aan. Door de nieuwe wallen was er binnen de muren meer veiligheid, zodat inwoners van buiten zich in het nieuw stadsgedeelte kwamen vestigen.
Op het einde van de 14e eeuw was St.-Kruis-binnen een volkrijke wijk geworden.
Daar de poort bij nacht gesloten was, kon de pastoor van St.-Kruis de laatste sacramenten niet komen toedienen in de binnenwijk.
Op 14 november 1496 verleende het kapittel van St.-Donaas de toelating om een hulpkerk binnen de muren op te richten, met eigen doopvont en kerkhof, wat betekende dat zij parochiale rechten verkreeg.    
Het kerkbestuur van St.-Kruis kocht daartoe het Hof ter Veere dat werd omgebouwd tot de "Nieuwkercke", op de plaats waar de St.-Annakerk nu nog staat.
Deze kerk werd ingewijd op 9 september 1497 onder de aanroeping van "het heyligh Cruys ende de heylighe moeder Anna". Er werden twee pastoors aangesteld, die beurtelings gedurende een week St.-Kruis-buiten en St.-Kruis-binnen moesten bedienen.
Aan de vergroting van deze hulpkerk werd begonnen in 1514. De kerk was feitelijk nog niet voltooid in 1553, jaar waarop de kerkmeesters de toelating kregen van Keizer Karel om een loterij in te richten.
Onder het Calvinistisch bestuur werd de St.-Annakerk volledig afgebroken in 1581 en verkocht in dertig kopen, die alles samen 184 pond gr. opbrachten.
De kerk van St.-Kruis was reeds afgebroken vóór de komst van de Calvinisten om te voorkomen dat het als steunpunt zou worden gebruikt.
De heropbouw van de nieuwe St.-Annakerk ving aan in 1611.
De bevolking was aangegroeid en de bediening van St.-Kruis-binnen was de voordeligste, qua opbrengst, geworden. De beide pastoors wilden nu binnen de muren wonen.
Er kwam een overeenkomst. Twaalf notabelen van St.-Kruis moesten bepalen wie bestendig binnen en buiten de muren zou dienst doen.
In 1639 werd deze overeenkomst geschonden en wilden de beide pastoors opnieuw dienst doen binnen de muren.
Op 23 april 1668 greep de bisschop in. De twee kerken werden gesplitst in twee onafhankelijke parochies, wat werd vastgelegd in een officiële akte van 24 juli 1668. Elk kreeg zijn deel van de bezittingen en de lasten. Alleen de armendis bleef in onverdeeldheid bestaan tot na het concordaat van 1802.

In de kerk van St.-Anna hangt een paneeltje van 1609 waarop de dismeesters aalmoezen verzamelen aan de dismeestersbank.

Na de scheiding van 1668 bestonden er twee dismeesterskamers maar slechts een patrimonium pauperum.

Het oudste bekende disdocument van de kerk van St.-Kruis dateert van 2 juli 1312. Het betreft het verlenen van een jaarlijkse rente van zes sch. gr. bezet op een huis in de Braambergstraat bij het bakkerijhuis. Het volgende dateert van 25 augustus 1323 en is een jaarlijkse rente van vijf sch. gr. ten laste van het gasthuis St.-Obrecht uit de Langestraat en ten voordele van de dis van St.-Kruis.

Bezwaarde eigendommen ten voordele van de dis en gelegen op St.-Kruis.

Disgiften konden gebeuren onder de vorm van contant geld, cijnzen, pandingen of renten.
- Cijns: jaarlijkse rente in geld of in natura, als altijddurend pachtgeld van een afgestane grond of als aanhoudende erkenning van een wezenlijke weldaad.
De benaming wordt ook wel voor pachtgeld gebruikt. 
- Panding: beslag leggen op goederen ter voldoening van een schuld, capere per executionem.
Als tweede betekenis: met goederen begiftigen, in het bezit stellen.
- Rente: jaarlijkse uitkering, waarop men meestal recht krijgt door het betalen van een som ineens. Dit contract noemde men een rentekoop.
Lijfrenten vervielen met de dood van degenen op wiens naam ze stonden. Ze krijgen ook de naam van lijfpensioen. Ze kunnen op een, twee of drie lijven staan.
Erfrenten vervallen niet met de dood van de geldschieter. Het zijn onlosselijke renten. De renteplichtige kan de heffer niet dwingen de aflossing te aanvaarden. Ze heten dan ook eeuwelycke renten.

Keuren toebehoorende aan de dissen van St.-Anna, binnen en St.-Kruis buiten Brugge en waarin de parochie van Sint-Kruis geciteerd werd.

1333     9 lauwe (januari)
Gifte in proffyte van den dis van 9 sch 6 d. par. sjaers bezet op land van Maele oostwaerts over zoo eenen kant van Maele te Praetwaert.

1333    october
Gifte van 20 sch 's jaers in proffyte van den dis van St.-Kruis op een hofstede en huis binnen het dorp van Maele.

1344    St. Thomasdag (21.12)
Gifte ten voordele van de dis van St.-Kruis van 15 sch par. 's-jaers op een hofstede aan de noordzijde van de Weststraat strekkende op de vijver van den parke van Maele

1350    16 meye
Gifte ten voordele van den dis van St.-Kruis van 10 sch par. 's jaers op een hofstede aan het Graevenstraetkin binnen den parke van Maele.

1355    4 december
Gifte ten voordele van den dis van St.-Kruis van 10 sch par. 's jaers uit 7 linen 10 roeden proostland met last bij den dis in cijns te geven.

1356    15 october
Gifte van 11 lijnen proostland in St.-Kruis in den Brouck St.-Kruis met last daaruit te betalen aan den dis van eeuwige erfelijke rente van 48 sch par. ’s jaers.

1357    4 meye
Bezettinge te voordele van den dis van een erfelijke rente van 48 sch par. 's jaers op een huis met 2 camers en erve gestaan binnen de schependomme van Brugge buiten de Kruispoorte aan de noordzijde van de weg.

1358    20 october
Diverse giften en charters van 32 sch par. en 18 sch par. 's jaers, waarvan de last ten voordele van den dis van St. Kruis uit 5 lijnen 75 roeden proostland aldaar, met last van het dekken van 3 dissen 's jaers geordonneert by Cathelyne Beernaerts.

1366    19 meye
Keure ten voordele van den dis van St.-Kruis van 14 sch par. 's jaers in twee partyen te weten van 11: sch. 13 myten uit 1 gemet 60 roeden en 12 sch par. en 12 myten 's jaers uit 1 lijn 27 roeden al in Viven.

1366    11 april
Gifte ten voordele van den dis van St.-Kruis van 48 sch par. 's jaers uit 4 lijnen 50 roeden proostland gelegen oost van de kerk in den Brouck met de huizen daarop staande waarvan een half gemet aan de Pypeweg

1367    10 meye
Rentebrief van 6 sch. gr. 's jaers ten voordele van den dis bezet op een hofstede naast de straat die gaat ten Vijver waarts binnen den parke van Maele.

1369    2 wedemaent (juni)
Gift ten voordele van den dis van 10 sch. par. ’s jaers uit een gemet proostland te St.-Kruis.

1374    10 wedemaent
Gift ten voordele van den dis van 24 sch. par. ’s jaers op een huis met 80 roeden in het dorp van Maele neffens den lande van Nieuwenhove.

1393    18 october
Rentebrief van 20 gr. 's jaers op een half gemet proostland ter prochie van St.-Kruis.

1414    17 augustus
Gifte van een rente van 3 p. par. 's jaers ten voordele van den dis van St.-Kruis bezet op 5 gemeten 1 lijn lands aan de oostzijde van de Meulenstraat en op een hofstede groot 2 lijnen aan de zuidzijde van de Weststraat. Fondatie zijnde belast met een jaargetijde telkens op Sint Jansdag over de ziele van Arnoudt Lambreght.

1421    17 sporkele (februari)
Akte van pandinge ten voordele van den dis om de verlopen van een rente van 12 p. par. 's jaers.

1430    4 augustus
Brief van fondatie van het dekken van twee dissen 's jaers binnen de kerke van St.-Kruis gedaan by Jan Hollebeke ende daarover aan den dis getransporteerd een rente van 20 sch. gr. tournois.

1463    13 april
Letteren van verband ten laste van den ambachte van de verwers tot het dekken van een dis te St.-Kruis van 40 proven van 3 sch. par. telkens op Sint Margrietdag op het jaargetijde van juffr. Margriete Staetevaers wed. van Jan Cappaens

1472    8 hooimaent (juli)
Rente van 29 sch. 2 pen. par. 's jaers op het land in het Nieuwland.

1472    5 sporkele
Gifte van 12 sch. par. 's jaers ten voordele van den dis van St.-Kruis bezet op een huis aan de noordzijde van diere in den nieuwen zak.

1488    4 april
Fondatie gedaan by Pieter zoon van Jan Ryckaert telken 20 ougst van een jaargetijde over de ziel van Gillis Waalpoel voorts nog van een jaargetijde telken 31 mei ter zielelafenis van voornoomde Ryckaert over welke ontlasting de dis van St.-Kruis heeft geprofiteert 16 sch. gr. met last van bezetting

1511    6 sporkele
Bezetting ten voordele van den dis van 4 sch. gr. ’s jaers lossende den penning 15 op 37 roeden land met huizinge daarop staande tussen het kerkhof van St.-Kruis aan de oostzijde een wegelken aan de westzijde en met de zuidzijde aan de stygel (?) van kerkweghe.

1533    18 augustus
Fondatie van meester Ghelyn Hardy priester en augmentatie van de fondatie van Margarete Beyts hetwelke den dis heeft geprofiteerd in gereed geld tot 17 pond 5 sch. gr. over de fondatie Hardy en tot 5 pond 15 sch. gr. over de augmentatie van de fondatie van Margarete Beyts en is uit de voorzegde penningen gekocht een rente van 20 sch. gr. 's jaers bezet op 17 gemeten land binnen de heerlijkhede van Maele.

1534    16 meye
Rente van 10 sch. gr. 's jaers penning 16 telkens op 16 mei verkent door de gilde St.-Sebastiaan te St.-Kruis aan den dis bezet op 4 lijnen 6o roeden canonincland te St.-Kruis.

1551    4 hooimaent
Bezetting van 10 sch. gr. 's jaers losselijk den penning 16 op 5 gemeten 2 lijnen 85 roeden lands binnen de heerlijkhede en de parke van Maele.

1555    8 wedemaent
Bezetting van 15 sch. 's jaers in profyte van den dis van St.-Kruis op omtrent 6 gemeten lands binnen de heerlijkhede van Maele zuidoost van de kerke.

1561    21 lauwe
Rentebrief bij kope van 1 pond 10 sch. gr. 's jaers penning 16 telkens 21 lauwe ende hooimaent 15 dagen na elke betaling onbegrepen sprekende ten voordele van den dis van St.-Kruis en tot last van de provincie van Vlaenderen.

1579    26 wedemaent
Fondatie en gifte gedaan by Passchier Vanheede van 8 pond gr. tot kopen van een rente van 10 sch. gr. 's jaers in profiete van den dis van St.-Kruis met last van eeuwige jaargetijde van eene messe met distributie van 30 proven telkens op Aswoensdag.

1589    8 april
Transport van een rente van 2 ponden 3 sch. 9 d. 's jaers penning 16 bezet op een huis in het Nieuwland.

1594    18 april
Copie autentiek van de fondatie van Mr Lopez Gallo, baron van Maele waarbij dezelve betaalt aan den dis van St.-Kruis ten intreste van penning 24 met last van het dekken van een dis van 30 proven ieder van 8 gr. ten dage van het jaargetijde binnen den convente van de jacobinessen binnen Brugge.

1624    30 juli
Transport van een rente van 1 pond 10 sch. gr. 's jaers over dhelft van 3 ponden bezet op drie stenen cameren aan de noordzijde van het grootstraatken croyserende den penning 16 telken 30 december gedaan by Guillaume Coninck in profiete van den dis van St.-Kruis.       '

1509
Acoort tussen  kerkmeesters en dismeesters van St.-Kruis nopende de betalinge van de verlopen van de naarschrijvende renten en lasten als volgt. Den dis debet jaarlijks aan de kerke 5 pond 8 sch. waaronder 10 sch. grondrente uit het Schottenhof tot St.-Kruis.

1721     19 december
Originele obligatie van 7 pond 1 sch. 1 gr. ’s jaers over het kapitaal van 117 pond gr. wisselgeld croyserende den penning 25 vallende telken 15 december in proffyte van den dis van St.-Kruis en St.-Anna verkent by F.Vandenberghe als ontvanger van de wateringe van den Brouck tot laste van deselve wateringe uit krachte van autorisatie.

1732    7 november
Ordonnantie verleent by zyne Hoogweerdigheid den bisschop van Brugge waarby gestatueert is aan den pastor van St. Anna in discamer annex aan dezelfde kerke moet voorranck hebben in de vergadering aldaar zo in voysinge etc. voor den pastor van St.-Kruis alsook afnemen den eed van alle dismeesters zo van binnen als van buiten en dat in absentie van de pastor van St. Anna den pastor van St. Kruis gerechtigd is tot het afnemen van den eedt mitsgaders dat hij ook reciproceert in alle disaffairens voorvallende binnen de prochie van St.Kruis in concurrentie zal voorranck hebben voor den pastor van St.Anna.
get. Henricus Josephus van Susteren bisschop van Brugge.

1338    27 wedemaent
Cheinsbrief gepasseert voor de heerlickheyt van het Proosche van 20 groten tsiaers op twee gemeten proostland in St.Cruys verkent by Ghiselyn de Mol in proffyte van Marie filia Philippe vanden Broucke.

1350    5 pietmaent (september)
Cheinsbrief by Jacob de Bedelaere uytgedelgt in eeuwigen cheinse van een huis voor 2 groten tsjaers vallend telckens met baafsmesse.

1362    8 sporkele
Verkentenisse in proffyte in den dis van St.-Kruis van een cheyns van 24 gr. tournoys telken half maerte ende baafsmesse uit 2 cameren met de erfve daer bachten gestaen ende gelegen binnen den scependomme van Brugge buiten de Kruispoorte ter prochie van St.-Kruis.

1397    6 november
Cheynsbrief van 8 sch.gr. tournoys in proffyte van den dis van St.-Kruis bezet op twee hofsteden binnen de paercke van Maele staende jeghens myns heeren hof strekkende beide op den Vyvere.

1415    20 wedemaent
Cheyns van 20 pond par. sjaers in proffyte van den dis van St.-Kruis bezet op een huys met 64 roeden erve binnen den dorpe van Maele aen de westzijde van de Noortstraete.

1563    22 lauwe
Cheynsbrief van 20 sch. gr. tsiaers daerby de dismeesters van St.-Kruis ende St.-Anna uitgeven aen dheer Jacob van den Heede in eeuwelycken cheyns 3 gemeten 4 roeden lants liggend gemeene en onverdeeld met de Kerke van St.-Kruis ende dezelve Jacob in een party van 4 gemeten 2 lijnen 48 roeden lants in St.-Kruis uyt het 26e begin van de wateringe van den Brouck voor de somme van 1 pond gr. tsiaers voor den dis en de kerke voor beide part yen 8 sch. 8 gr. tsiaers

1629 29 juli
Cheynsbrief van 1 pond 13 sch. 4 gr. tsiaers verkent by Cornelis Antheunis in proffyte van den dis van St.-Kruis en St.-Anna ingaande den 29 juli 1629 uyt den huyse gezeid den Olifant met omtrent 128 roeden erfve gestaen ter prochie van St.-Kruis jegens het kerkhof binnen de pale van de stede van Brugge gepasseert voor schepenen der stede van Brugge in daten voorzeid. Ondert. F. de Swarte en geregistreerd in het eerste registere van huizen en landen binnen de pale tussen de Kruispoorte en de Gentpoorte fol. 17 staende op de dorsch van voorzeide cheynsbrief dat dezelfde cijnsrente in plaats van 10 guldens 's jaers alleenlijk blijft tot 8 gulden 's jaers ter causen van 6 sch. 8 gr. 's jaers bevonden uit den voorzeiden grond te gaene in proffyte van de obedientie van St.-.Donaas.

1649    27 maerte
Verkentenisse van cheyns van 2 sch. 6 gr. 's jaers gedaan by menheere Gerard van Volden in proffyte van den dis van St -Kruis en St.-Anna telcken 27 maerte ter causen van een eeuwigen uitweg door een stick lants den dis competerende groot 336 roeden op St.-Kruis noordoost buiten de Kruispoorte blijvende nochtans de propreteit van den uitweg aan den dis met voordere accorde en transactie nopende eenen pretens en kerkwegel loopende door de dreve van de voorzeide menheere Gerard van Volden heere van Crynghen.

1685    23 november
Eeuwigen cheyns van 6 ponden 13 sch. 8 gr. en by reductie allenlyck van 6 ponden 6 sch. 8 gr. tsiaers vallende telken 1 october verkent by Jan Baptiste Dhuvetter en Magdaleene vanden Berghe zyne huysvrouwe in proffyte van den dis van St. Kruis en St.-Anna uyt een huys en herberge wezende het oud Schottershof met 5 lijnen lants gestaan en gelegen ter heerlyckheàe van het Proosche in de prochie van St.-Kruis aan de zuidzijde van het kerkhof recht over het kerkhof.
Ondert. Ph. Josse de Maeldeghem per registere buiten folio 146 verso. Op den voet van welcken cheynsbrief staat accord tussen dismeesters voorzeid ter eenerzijde en de weduwe van de voorzeide van Baptiste Dhuvetter ter andere waarby geconveniert is dat in de platse van 6 ponden 13 sch. 4 gr. 's jaers alleenlyck zal worden betaald 6 ponden 6 sch. 8 gr. ter causen van pretense courtresse op den vercheynsden grond.

1324    25 december
Gifte door Catheline van Viven aan den dis van St.-Kruis van 5 lijnen land gelegen te Moerkerke in eene iegenode die men heet ter Eecke bezet met eene rente van 4 pen. par. per lijne De geefster houdt dezelfde 5 lijnen in cijns mits 5 gr. tourn. sjaers.

1327    27 meye
Gifte gedaan door dismeesters van St.-Kruis aan Wouter Sprinchaert en Katheline zyn wive van 4 linen land gelegen buiten de Kruispoorte te St.-Kruis aan de noordzijde van den Heerweg met last van eeuwighen en erfelycke cheyns van 12 sch. gr.tsiaers

1339    12 wedemaent
Gifte door Clais fil. Wouter Boudens en Lisbette zyn wif aan Jan fil. Boudins paepe van 1 line 50 roeden proostland te St.-Kruis bachten den tiendenscuere Bezet met een halve hoed haver evene in den spyckere en 5 pen. par. rente sjaers.

1358    10 juni
Gifte door Pieter vande Clincke aan den aermen van St.-Kruis van 250 roeden land liggende zuidwest van de kerke nevens den meulen en de meulenwal aan den weg van Brugge te Maelewaerts Belast met 3 sch. 6 pen. par. erfelycke rente geldende den hospitale van St. Obrecht telcken St. Maertensmesse met last voor den dis van St.-Kruis jaarlijks te doen uitvoeren 3 jaergetijden  te weten een op St. Amandsdag in februari voor vrouw vande Clincke met een mis en te offeren door de twee dismeesters elk een keerse met een pen daarin een op 4 april voor zijn dochter Agniete en een op St. Amandsdag voor Jan vanden Hove.

1362    29 ougstmaent
Gifte door Thomaes Huyghe aan den dismeester van den scamelen huusweecken van St.-Kruis van eene camere te St.-Kruis buiten de Kruispoorte met eenen gemeenen weg bezet met 3 gr. tourn. landcheynse.

1367    11 hooimaent
Gifte van Clais Pinooghe aan Jan de Mol van 3 gemeten proostland gelegen te St.-Kruis oost van de kerke oostwaerts van den Pypeweg. Bezet met eene rente van 36 sch. par. in behoeve den dis van St.-Kruis.

1370    25 maerte
Gifte aan den dis van St.-Kruis van een half gemet en 75 roeden proostland noord van de Bede bezet met 3 sch. rente

1369 21 maerte
Gifte door Gheile weduwe van Pieter van Winghene aan Jan Toeverlaete van een half gemet canonicenland te St.-Kruis bezet met 21 pen. par. rente.
nota: Zowel Jan de Mol als Jan Toeverlaete waren dismeesters op St.Kruis.

1374    29 maerte
Fondatie en gifte gedaan door Lamein Zeydeman et uxor aan den dis van St.-Kruis van 2 lijnen 25 roeden land bezuiden de kerke belast met 14 gr. aan de Chartreuzen en 2 pen. engelsen aan de kerke van St.-Kruis alsmede van 71 roeden bezuiden de kerke belast met 4 pen. aan de kerke van St.-Kruis en 18 sch. par. op huizen in de Brievery en nog 6 sch. gr. tourn. op het park van Maele. Met last van twee jaargetijden in de St.-Kruiskerke te doen uitvoeren over de ziele van Joanna Boudens op 11000 maagdendag eene en op den eersten zondag van hooimaent met uitdeling van 6 sch. gr. aan den aermen op het eerste jaargetijde.

1388    14 april
Gifte door Pieter Coene aan Jacob Galuwaerde van 1 lijne land te St.-Kruis west van de kerke tussen de weg naar Jan Soens en den manpade van Brugge naar de kerke.

1397    11 october
Panding verleend aan den dis van St.-Kruis van een hofstede binnen den parcke van Maele strekkende van voren ter strate achterwaert tot den vijver tot verhaal eener rente van 4 pond 2 sch.

1398    13 sporkele
Panding verleend aan den dis van St.-Kruis van viermaal twintig roeden land te Maele huizinge en boomen in de Weststraat aan de westzijde der straat strekkende van voren ter straat tot verhaal der achterstallen eener rente van 5 sch. gr. schuldig aan de kerke van St.-Kruis en 24 gr. schuldig aan den dis.

1412    17 december
Verkoop door Roeland fil. Marie menheere van Maeldeghem bastaard aan Pieter Martins ten behoeve van den dis van St.-Kruis van een twaalfde van 591 roeden in eene iegenode den Brouck noord der kerke van St.-Kruis van een twaalfde van 302 roeden genaamd het Vloderstick te St.-Kruis en een twaalfde van 800 roeden in St. Catheline bij Brugge zuidwest van het goed van Bethelem. Algemeen en onverdeeld met den dis van St.-Kruis mits 24 ponden groten.

1411    20 ougstmaent
Gifte van Jan vanden Booghaerde aan Jan den Yzere van 5 gemeten 1 lijne 50 roeden proostlant noordoost der kerke met het oosthende aan den diepen weg strekkende aan den Spyckersweg.

1412    15 april
Gifte door Catheline weduwe Philips Fierins aan Adriaen den Yzere van 2 lijnen 71 roeden proostland strekkende aan den Brugsen weg naar Aardenburg.

1416    16 september
Pandinge verleend aan den dis van St.-Kruis van een hofstede ende een camere te Maele aan Mijnsherenstraete strekkende op den vijver binnen Mae1e tot verhaal der achterstallen eener rente van 47 sch. par.

1428    20 december
Gifte door Jan fil. Willem aan Pieter Roe1ants van 2 lijnen lant binnen den heerlickhede van Viven noord van Viven in een stuk gars groot 2.0.50 gemeen en onverdeeld met den dis van St.Kruis met zuidhende op den Heerweg bezet met 6 gr. siaers.

1459 4 maerte
Gifte door Pieter Wouters aan Arnoudt vanden Hende priester van drie deelen van 4 lijnen proostland te St.-Kruis oost van de kerke in een iegenbord genaamd de Mespelaere oost van het goed de Clincke in twee partieen
0.2.00 ten oosteinde aan den watergang
0.2.00 weinig zuid vandaar ten oosteinde aan den watergang uit comende met eenen vrijen landweg bezet met 5 sch.gr. die men geldt den dis van St.-Kruis.

1501 15 lauwmaent
Gifte van Cornelis Balcke aan den dis van St.-Kruis van 5 lijnen 7 roeden proostland met huizen en boomen noordoost van de kerk in den Brouck metten noordende aan den Heerweg tussen Jan de Langhe land en de noordzijde aan den hove ter Clyncke en de zuidzijde strekkende met den oostende aan den Heerweg en de westzijde aan Joos de Doncker en Jan de Langhe land.