šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Disch Sint Jacobs -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Disch Sint-Jacobs


 

In dit mooie "Caerte Bouckxken" (12 cm op 24 cm) staan alle eigendommen van den "Disch van Sint-Jacobs" in Brugge prachtig getekend. Dit "Bouckxken" was vooral handig om mee te nemen bij een schouwing van de eigendommen.

Het boekje vermeldt slechts één " carte figurative" over de parochie Sint-Kruis, meer specifiek over onroerende goederen in de heerlijkheid Vijve.


Vijve onder de waterijnghe van Moerkerke Zuyt over de Lieve

57. Item soo ligghet binnen de heerlijckhede ende prochie van Vijve voorseijt noortwest van de kercke ofte capelle, ende noortnoortwest van den meulen ende west van de voorgaende partije, int 43 begin der voorseijde waterijnghe aldaer folio 98 ende alhier nevens sun nummero 57 de nombre van 0-1-70 Roeden zaylant, al tusschen den Disch van Ste Cruys zaeylant veurgemeens ende hier veurgemeens ande oostsijde, eenen lantweg alias 't Wedsten Wegelken half hier toe gemeten daer de heerlijckheden van Vijve ende Sijseele op scheeden ande westsijde streckende met den zuijthende aen de capelle van Vijve lant, met een huijseken daer op  staende daer Pieter Vervisch woont, ende met den noorthende aen eenen smallen waterganck, dus 0-1-70 roeden.

58 Item soo ligghet noort oost daer bij over den smallen Waterganck, binnen der selve heerlijckhede, prochie, waterijnghe ende begin alhier voornoemd sub nummero 58 de nombre van 0-2-62 roedxen landts, zaeijlant al tusschen J° Jacques Wijnckelman zaeijlant aende oostzijde Jan Schijnbrugghe zaeijlant aende westsijde, streckende met den zuijthende aen den smallen waterganck ende met den noorthende aen den Noorderen Brugghewegh die den Leeghenwegh

59. Item soo ligghet zuijtzuijtwest van daer zuijtwaert over dxen Middelen Brugghewegh achter d'hofstede competerende d'heer ende mr. Moentack daerv Pieter van den kerckhive woont binnen de heerlijckhede ende prochie voorseijt, 44 begin der voornoemde  waterijnghe aldaer folio 108 ende alhier vooren sub nummero 59 de nombre van 1-0-12 Roeden zaijlant, al tusschen den disch van St. Cruijs bij Brugghe taillebosch aen de zuijtsijde ende zeijlant aen de noortsijde streckende met den oosthende aen de capelle van Vijve zaijlant ende met den westhende aen 't opgedolven westen wegelken, die t' ganse slop, twelcke over 't velt loopt naer daer wijlent 't clooster van Sperlaillien plaghte te staen, dus 1-0-12 roeden.

Hier op staet op beede zijden ende henden schoon (verd...) van eersten canthaghen.

60. Item soo ligghet noortnoortoost van daer ende noortnoortoost bij de nalaste voorschreven partije noortwaert over beede de Brugghenweghen binnen de heerlijckhede ende prochie voornoemt int 48 begin der voornoemde waterijnghe aldaer ver(...) alhier vooren sub nummero 60 de nomber van 0-2-30 Roeden hoogh zaeijlant, al tusschen J° Cassetta zaijlant aen de oostsijde ende ten noorthende den Disch van Sinte Cruijs bij Brugghe zaeijlant aen de westsijde streckende met den zuijthende aen den noorderen Brugghewegh die naer Aerdenburgh streckt, dus 0-2-50 roeden.