šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Disch O.L.Vrouw -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Disch O.L.Vrouw

Nieuwe Register ofte legher mette caerten figurative hier inne gebonden van alle de hofsteden, landen, garsen, boschen, meerschen, dijcken ende schorren toebehoorende aen de Tafel des Heijligh Geests geseijt den Disch der gemeenen Armen van Onse Lieve Vrauwe kercke binnen Brugghe, alle welcke zijn gelegen ten platten lande van den Vrijen en ten Appendantse van diene 
Voorts op diversche andere jurisicten, Ambachten, Prochien, Waterijnghen, alle Polders binnen de previntie van Vlaenderen, soo de gonne sorteren onder het gebiedt van hare hooghmogende Staten Generael der geunieerde provintien van Neerlande als van hare Oostenrijcksche Majesteit
Alle welcke nieuwelijcke zijn gemeten in caerte figurative gestelt ende belegert bij mij Petrus Joannes d’Herbe gesworen landtmeter s’landts van den Vrijen int jaer ons heeren duijst seven hondert vijf en vijftigh
ten versoecke van d’heeren Dischmeesters Joncker Charles Stockhove, heere van Sinte Catherine, president, d’heer ende meester Anthone Joseph vander Vliert, joncker Pieter de Peneranda, heer van Franchimont, d’heer ende meester Theodor Kesteloot, d’heer Pieter vander Heught, d’heer Charles Walweijn, joncker Pieter Clemens de Pottere, boeckhouder, ende joncker Francois Veranneman L.I.R.
als dischmeesters, ende d’heer van Steelandt als ontfanger vande selven Disch
ende ten Beleede van alle de repective pachters wiens namen en woonsten bekent staen ten marge van der partije van ’t recht van possessie te versekeren  mitsgaders van andere persoonen die ter platse ende daer ontrent zijn woonende.

Dit naervolgende ‘tleste voorgaende register gemaeckt bij Jacques Michiels gesworen landtmeter slands van den Vrijen ten jaere 1636 den welcken sich oock is referende naer uijtwijsens seker oudt legher boeck vande selve Disch goederen gemaeckt bij Antheunis Scheemaecker ten jaere 1555 alhier oock originelijck ter handt gehadt.
Ende voorts achtervolghende ‘t verclaers van de omloopers der respective waterijngen ende dijckagien daer onder de selve landen zijn gelegen ende vande gonne die liggen buijten waterijnge ingevolge de prochie boecken alles ten naesten doenelijck geobserveert als hier naer verclaerst.
Doet te noteren dat men getracht heeft de landen in dit register op een beter order te stellen volgens de ambachten, waterijngen ende prochien achter een volgende gelijck zij ten naesten bij in alkander gelegen zijn; waer door eenige alteratie gecauseert is in den Cours van het voorgaende geciteert Register nemaer is bij ider partije (met Nota) het folium geciteert van het selve register.
Item de partijen gelegen op het ambacht van Aerdenburg ende in andere polders zijn bij ’t voorgaende register van den jaere 1636 opgestelt ingevolge den Cours der oude waterijngen de welcke als nu door differente deurbraecken en inondatien der zee en weder-uijt dijckingen verandert zijn in differente polders wanof de beloopen ofte beginnen insgelijkx zijn vernieuwt geworden nochtans sal men den Cours van het voorseijde register soo naer doenelijck observeren.
Ten laesten woerden de Edificien van huysen en hofsteden volgens hunne figure in dese caerten aengewesen op dese landen staende ende de cultivale landen zijn aengewesen immers afgecoleurt met geluwen couleure, de bosschen ingevolge dat de selve met taillie beset staen ende de gars landen met groen couleur.
De grooten van de landen zijn in de respective partijen gestelt ende uijt gestoken ingevolge de nu gedaene maten ende alhoewel dat op den meestendeel van dese partijen boomen geteeckent staen dient maer tot aenwijsinge dat er aldaer konnen geplant worden.
Aldus de naerschreven landen gemeten in caerte gestelt ende gelegert ten versoecke ende ten dienste hier boven breeder vermeldt op differente tijden Soc: in oirconde get. Petrus d’Herbe


Ter heerlijckheijdt van Vijve op de prochie van Sinte Cruys in de waterijnghe van zuijdt over de Lieve en zuijdt de Cappelle van Vijve.
met daerop:
Het Ignatius van Maldegem leen landt
De hofstede  competerende voorseid bij coope a° 1750 van J° … de Vormezeele
Nota: bij contrarie aenwijs door de pachter is dese partije van +/- 520 roeden aengenommen geweest voor het Disch landt, het welcke bij naerder ondersoeck ten jaere 1771 bevonden is als van outs maer groot te zijn 450 roeden veurgemeens te liggen meer oostwaert  en alsoo          is afgepaelt en uijtgedolven ipso facto ten verstaene van partijen hinc ende als bij acte particulier ter memorie
Nr 4 ligghets verre noort noordt west van daer ende eene mijle oost van de stadt Brugghe verre oost van de kercke van Sinte Cruijs ende noordt jegens over Vijve Capelle int 42 begin der waterijnghe van Moerkercke sijnde eene langen strijck lants mette oostzijde aen de kercke van Sinte Cruys bij Brugghe landt mette westzijde aen Sr Ignatius van Maldeghem hofstede landt bij coope ten desen jaere 1755 van Mijnheer van Vormezeele metten noorteijnde buyckende aenden selven leegh landt ende zuijdteijnde aenden selven hoogh landt dat aenden heerwech paelt genaemt de Weststraete jegens over de capelle van Vijve dus
van outs f°8 4L 50R
in gebruycke Jan de Poivre, later Martinus Dombrecht