šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Bestuur van Weldadigheid -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuur van Weldadigheid

Perceels gewijze plan der eigendommen toebehoorende aen het Bestuur van Weldadigheid der Stad Brugge, gelegen ter gemeente van St.Kruys.

Opgemaakt door den landmeter van Wassenhove ten verzoeke der Heren Leden:
1. Jan de Wielemaecker, koopman en grondeigenaer
2. Jan Baptiste Coppietrs ’t Wallant, grondeigenaer
3. Deridder- Dujardin Louis, advocaat en grondeigenaer
4. Eugène Vermeire, advocaat en grondeigenaer
5. Frederic vander Plancke, advocaat en grondeigenaer
Charles Vermoete-Fraeys, secretaris
Augustin, François Colens, ontvanger

Eerst zoo ligt het ter gemeente Ste Kruys verre noordoost van de kerke in het 42 begin der wateringe van Moerkerke zuyd over de Lieve art. 2, 26a 84ca ofte 1L 82R zaeyland, gemeene en onverdeeld met 1L 82R van Joannes Dombrecht, paelende in het geheele met de westzijde aen den volgenden artikel met de oostzijde en noordhende aen Franciscus Dellafaille Dhuysse ende met het zuydhende aen Joannes Dombrecht en den selven Delafaille 
Disch Ste Kruys         1L 82R

Voorts zoo ligt het aen de westzijde daer aen in het selfde begin artikel 3, 36a 35ca ofte 1G 1L 50R zaeyland, paelende met de westzijde en zuydhende aen Joannes Dombrecht met de oostzijde aen den voorgaenden artikel, ende met het noordhende aen Franciscus Dellafaille Dhuysse
Disch Onze Vrouwe       1G 1L 50R (verkocht in 1939)

Voorts zooligt het verre zuydwest van daer in het 43°begin der zelfde waterige artikel 10, 18a 50ca ofte 1L 26R, onder boogaard en hovernierhof met een hofstedeken daer op staende competerende aen Franciscus Dombrecht, paelende met de oostzijde en noordhende aen Joseph vander Hofstadt, met de westzijde  in de halven landweg ende met het zuydhende in den Middelen Bruggeweg alsoo de Weststraete helf hier medemetende

Disch Ste Kruys        1L 53R

Voorts zoo ligt het noord van daer in het zelfde begin, artikel 16 22a 56ca ofte 1L 53R zaeymand, paelende met de weszijde, noordhende en zuydhende aen Joseph vander Hofstadt, ende met de westzyde aen Joseph De Jaegher
Disch Ste Kruys        1L 26R


Voors zoo ligt het oost daer bij inhet zelfde begin artikel 20, 5a 16ca, ofte 35R zaeyland, gemeene ende onverdeelt met 1G 15R van Theresia Arents, paelende in het geheele met de westzijde aen Philippe Roussel, met de oostzijde aen Theresia Arents met het noordhende aen Joseph vander Hofstadt, ende met het zuydhende aen den Graef Franciscus de Thiennes
Disch te Ste Kruys      40R

Voors zoolight het oost daer bij in het zelfde begin, artikel 23, 44a 24ca ofte 1G zaeyland paelende met de westzijde aen Philippe Roussel, met het noorhende aen Basilius de Meulenaere en Louis Kaussens, met de oostzijde aen Joseph vander Hofstadt ende met het zuydhende aen den graef Franciscus de Thiennes
Disch te Ste Kruys       1G

Voors zoo ligt het verre zuyd van daer in het 44°begin der zelfde wateringe artikel 45, 43a 50ca ofte 2L 95R zaeyland, paelende met de noordzijde, zuydzijde en oosthende aen Theresia Arents, ende met het westhende aen ’t west wegelken daer over den volgenden artikel
Disch Ste Kruys       2L 29R

Voors zoo ligt het zuyd daer bij in het zelfde begin, artikel 37 11a 80ca ofte 80R zaeyland, paelende met de noordzijde e, zuydzijde aen Theresia Arents, met het oosthende aen Joannes Vankerschaver ende met het westhende aen den barm van de wateringe Moerkerke zuyd over de Lieve
Disch Ste Kruys               80R

Voors zoo ligt het noordwest daer bij in het 45°begin van de zelfde watering artikel 1, 18a 14ca ofte 1L 23R zaeyland, gemeene ende onverdeeld met 59R van Theresia Arents, paelende met de oostzijde aen ’t west wegelken daer over den voorgaende artikel 7 en Theresia Arents met het noorhende aen de zelve  Thersia Arents, met de westzijde aen Frans Vanderhaeghen ende met het zuijdhende aen den barm van de wateringe Moerkerke zuyd over de Lieve
Disch Ste Kruys          1L 23R

Voors zoo lighet verre oost van daer in het 46 begin der zelfde wateringe art. 17, 10a 3ca ofte 68R zaeyland gemeene en onverdeelt met 1G 10R van de kerke Ste Kruys paelende in het geheele met de noordzijde en zuydzijde aen Theresia Arents met het oosthende aen het gescheet dezer gemeente met de gonne van Moerkerke ende met het westhende in den halven Landweg leijdende van Spermaillie naer Vive Capelle
Disch Ste Cruys          68R

Voors zoo light het noordoost daer bij in het zelfde begin, artikel 23, 12a 39ca ofte 84R zaeyland, gemeene ende onverdeelt met 84R van Franciscus Dellafaillie dhuysse, paelende in het geheele met de oostzijde aen Joseph vander Hofstadt, met de westzijde en zuydhende aen den zelven dellafaillie ende met het noordhende aen Louis Kaussens
Disch te Ste Kruys      84R

Voors zoo ligt het oost van daer in het zelfde begin artikel 40, 46a 30ca ofte 1G 14R zaeyland, paelende met de westzijde aen Franciscus vanden Kerckhove met het noordhende aen de weduwe Bruno Dewitte met de oostzijde aen Franciscus Dellafaillie Dhuysse ende met het zuydhende aen den Noorderen brugge weg
Disch Ste Kruys          1G 14R

Voors zoo ligt het verre west van daer ende noord van de kerke in het 1°begin der wateringe van den Brouck artikel 21, 21a 9ca ofte 1L 43R zaeyland paelende met de noordzijde aen Bernardus Timmerman met het westhende en zuydzijde aen Charles Florentin de Coullemont de Watervliet ende met het oosthende aen den volgenden artikel 22 en den zelven de Coullemont de Watervliet
Disch St. Salvators     1L 18R

Voorts zoo ligt het ten noordoosthende daer aen in het zelfde begin artikel 25, 61a 4ca ofte 1G 1L 14R zaeyland, paelende met de noordoostzijde en zuydwestzijde aen Charles Florentin de Coullemont de Watervliet met het zuijdoosthende aen den volgenden artikel 22 in den selven de Coullemont de Watervliet ende met het noordwesthende aen den dijk van de Damsche vaert
Disch St. Salvators     1G 1L 14R

Voors zoo ligt het ten zuydwesthende daer aen in het zelfde begin artikel 26, 66a 36ca ofte 1G 1L 50 R zaeijland paelende met de noordoostzijde en zuydoosthende aen Charles Florentin de Coullemont de Watervliet met de zuydwestzijde aen Bernardus Timmermen in voorgaenden artikel 20 en met het noordwesthende aen den zelven de Coullemont de Watervliet in voorgaende art 24
Disch St.Salvators      1G 1L 50R

 

Voors zoo ligt het verre oost van daer in het 2°begin der zelfde wateringe artikel 10, 92a 31ca ofte 2G 26R zaeyland, paelende met de noordwestzijde aen Louis van Nieuwenhuyse en Philiipus deridder met het noordoosthende aen den Disch van Ste Kruys, ende met de zuijdoostzijde en zuijdwesthende aen Joseph Vlaeminck
Disch Ste Kruys          2G 26R

Voors zoo ligt het noordoost van daer in het zelmfde begin, artikel 24, 16a 81ca ofte  1L 14R zayeland, paelende met de oostzijde en zuydhende aen Philippus Deridder met de westzijde aen de weduwe en kindeen Felix Dujardin ende met het noordhende aen den dijk van den Damsche vaert
Disch Ste Kruys          1L 14R

Voors zoo ligt het verre zuydoost van daer in het 9°begin der zelfde wateringe artikel 17, 19a 46ca ofte 1L 32R zaeyland paelende met de noordzijde aen de weduwe Droesbeke en kinderen Louis Dewitte met het westhende aen den volgenden artikel 32, met de zuydzijde aen de zelve weduwe droesbeke, ende met het oosthende aen den volgende artikel 26

Voors zoo ligt het ten oosthende daer in het zelfde begin artikel 22 en 24; 5a 75ca, ofte 39R, zijnde eenen uytweg als zeyland, gemeene ende onverdeelt met 7R van de weduwe droesbeke, paelende met de westzijde aen de zelve weduwe Droesbeke en voorgaennden artikel 25, met de oostzijde aen de kerke Ste Kruys, met het noordhende aen robert Dalle, ende met het zuydhende aen weduwe en kinderen Felix Dujardin
Disch Ste Kruys          39R

Voors zoo ligt het zuydwest van daer in het 10° begin der zelfde wateringe artikel 4, 29a 49ca ofte 2L zaeyland, paelende met de westzijde aen den disch Ste Kruys met de oostzijde aen de weduwe en kinderen Felix Dujardin met het noorhende aen Van Deurne de Damas, ende met het zuydhende aen den Landweg
Disch Ste Kruys          2L

Voors zoo ligt het west daer bij in het zelfde begin artikel 7 25a 95ca ofte 1L 76R zaeyland, paelende met de westzijde en oostzijde aen den disch Ste Kruys met het zuydhende aen de weduwe en kinderen Felix Dujardin ende met het noorhende aen van Deurne de Damas
Disch Ste Kruys          1L 76R

Voors zoo ligt het noordoost daer bij in het zelfde begin art 11 27a 28ca ofte 1L 85 R zaeyland paelende met de noordzijde en de zuydzijde aen de weduwe en kinderen Dujardin met het oosthende aen de weduwe Droesbeke, ende met het westhende aen van Deurne de Damas
Disch Ste Kruys          1L 85R

Voors zoo ligt het noord daer bij in het zelfde begin art 13, 10a 3ca ofte 67R zaeymland, paelende met de noordzijde aen den volgende artikel met het westhende aen van Deurne de Damas met de zuydzijde aen de weduwe en kinderen Felix Dujardin ende met het oosthende aen de weduwe Droesbeke
Disch Ste Kruys 73R

Voors zoo ligt hetaen de noordzijde daer aen in het zelfde begin artikel 14 27a 43ca ofte 1L 86R zaeyland paelende met de noordzijde aen den volgende artikel met het westhende aen den voorgaenden artikel ende met het oosthende aen de weduwe Droesbeke
Disch Ste Kruys          1l 86R

Voors zoo light het aen de noordzijde daer aen in hetzelfde begin art 15 1Ha 20a 91ca ofte 2G 2L 20R zaeyland paelende met de noorthende en de westzijde aen van deurne de Damas met het zuydhenden aen den voorgaenden artikel, ende met de oostzijde aen de kinderen Luis Dewitte, voorgaenden art 25 en de waduwe Droesbeke
Disch Ste Kruys          2G 2L 20R

Voors zoo ligt het west van daer in het 11° begin der zelfde watering artikel 4, 51a 31ca ofte 1G 48R zaeyland, paelende met de noordzijde aen van Deurne de Damas met de zuydzijde aen den volgende art. 34 met het noordhende aen de weduwe en kinderen Felix Dujardin ende met hetoosthende aen den landweg
Disch Ste Kruys          1G 48R

Voors zoo ligt het aen de zuijdzijde daer in het zelfde begin artikel 5, 65a 62ca ofte 1G 1L 45R zaeyland, paelende met de noordzijde aen den voorgaenden artikel 33, met het westhende aen de weduwe en kinderen felix Dujardin met de zuijdzijde aen de volgende artikels 36 en 36 ende met het oosthende aen den landweg
Disch Ste Kruys          1G 1L 45R

Voors zoo ligt het aen de zuydzijde naest ’t westhende daer aen in het zelfde begin art. 6, 66a 13ca ofte 2L 45R zaeyland, paelende met de noordzijde aen den voorgaenden art. 34 met het oosthende aen den volgende art. 36, ende met den zuydzijde en westhende aen de weduwe en kinderen  Felix Dujardin
Disch Ste Kruys          2L 45R

Voors zoo ligt het aen ’t oosthende daer aen in het zelfde begin artikel 7, 37a 30ca ofte 2L 53R onder zaeyland en boomgaerd met een hofstedeken daer op staende, paelende met de noordzijde aen den voorgaenden artikel 34, met de zuijdzijde aen de weduwe en kinderen Felix Dujardin met het westhende aen den voorgaende  art. 35, ende met het oosthende aen den landweg
Disch Ste Kruis          2L 53R

Voors zoo ligt het zuijd daer bij in het zelfde begin, artikel  34a 24ca ofte 1G zaeyland, paelende met de noorzijde zijdzijde en westhende aen de weduwe en kinderen Felic Dujardin ende met het oosthende aen den landweg
Disch Ste Kruys          1G

Voors zoo ligt het verre noordoost van daer in het 13° beginder zelfde wateringe artikel 22 2Ha 17a 24ca ofte 4G 2L 78R  zaeyland en hooiland, genaemt het Wijnvat, paelende met de noordzijde aen den watergang genaemt de Eede, met het westhende aen den volgende artikel 39, met de zuijdzijde aen Hulien Dhanins de Moerkerke en Louis de Bie ende met het oosthende aen Pieter de Melgar
Disch Ste Kruys          4G 2L 78R

Voors zoo ligt het aen ’t westhende daer aen in het zelfde begin artikel 23, 61a 19ca ofte 1G 1L 15R zaeyland en hooiland paelende met de westzijde aen de Erven Lebailly de Tilleghem met het zuijdhende aen de volgende artikels 40 en 41 Louis de Bie en Julien Dhanins de Moerkerke met de oostzijde aen den voorgaenden artikel 38 met het noorhende aen den watergang genaemt de Eede.

Voors zoo ligt het ten zuydhende bij de westzijde daer aen in het zelfde begin artikel 24, 23a 45ca ofte 1L 59R zaeyland, paelende met de westzijde aen den volgende artikel 41 met de oostzijde aen Louis de Bie met het noordhende aen den voorgaende artikel 39, ende met het zuydhende aen Hulien Dhanins de Moerkerke
Disch Ste Kruys          1L 59R

Voors zoo ligt het aen de westzijde daer aen in het zelfde begin art. 25, 38a 63ca ofte 2l 62R zaeyland, paelende met de oostzijde aen den voorgaenden art. 40 met de westzijde aen de Erven Lebailly de Tilleghem, met het noordhende aen den voorgaenden artikel 39, ende met zuijdhende aen Julien Dhanins de Moerkerke
Disch Ste Kruys          2L 62R

 

Voors zoo ligt het zuydwest van daer in het 20° begin van de zelfde watering art. 12, 1ha 51a 14ca ofte 3G 1L 25R zaeyland en dreve, paelende met de oostzijde en som zuijdhende aen Charles Delanghe, nog zuijdhende aen den Disch Ste Kruys, met de westzijde aen de Douarière Alexander vander foss, volgende artikel 45 en disch Ste Kruys, endee met het noordhende aen Spijkersweg
Disch Ste Kruys          3G 1L 25R

Voors zoo ligt zuyd daer bij in het zelfde begin artikel 17, 29a 49ca ofte 2L zaeiland, paelende met de oostzijde aen Graef Visart de Bocarmé met de westzijde en noordhende aen den disch Ste Kruys, ende met het zuydhende aen den Noorderen Bruggeweg
Disch Ste Kruys          2L

Voors zoo ligt het noord daer bij in het zelfde begin, artikel 21, 1ha 30a 65ca ofte 2G 2L 86R zaeyland, genaemt den Hafscha  paelende met het oosthende aen den voorgenden  art. 43 ende met de noordzijde, zuijdzijde en westhende aen de Douarière Alexander vander Fosse
Disch Ste Kruys          2G 2L 86R

Voors zoo ligt het west van daer in het 21 begin der zelfde wateringe art 3, 2ha 4a 52ca ofte 4G 1L 82R zaeyland, paelende met de noordwestzijde aen de douarière Alexander vander Fosse met het zuydhende aen den volgenden artikel 47, ende met de noordoostzijde aen joannes Demeij met consoors en de zelve douarière vander fosse
Disch Ste Kruys          4G 1L 87R

Voors zoo ligt het ten zuydhende daer aen in ’t zelfde beging art. 5, 29a 70ca ofte 2L 2R zaeyland, paelende met de noordzijde aen den voorgaende artikel 46 met het westhende aen de douarière Alexander vander Fosse met het oosthende aen Joannes Demeij met consoors ende met de zuijdzijde aen de volgende artikels 48 en 49 en de zelve douarière vander Fosse
Disch Ste Kruys          2L 2R

Voors zoo ligt het aen de zuijdzijde bij het oosthende daer aen in het zelfde begin artikel 7, 42a 47ca ofte 2L 88R zaeiland paelende met de westzijde aen de douarière Alexander vander Fosse met het noordhende aen den voorgaenden artikel 47 met de oostzijde aen  Joannes Demeij met consoors ende met het zuydhende aen den Noorderen Bruggeweg
Disch Ste Kruys          2L 88R

Voors zoo ligt het west daer bij in het zelfde begin artikel 9 44a 38ca ofte 1G 1R zaeiland, paelende met de westzijde en oostzijde aen de douarière Alexander vander Fosse, met het noordhende aen den voorgaenden artikel 47 en de zelve douarière vander Fosse ende met het zuijdhende aen den Noorderen Bruggeweg
Disch Ste Kruys          1G 1R

Voors zoo ligt het verre zuijdwest van daer in het 23° begin artikel 21 en 22, 23a 59ca ofte 1L 60R hovenierhof met een deel van eene scheure daer op staende, paelende met de noordzijde aen den verdonckerden Lijkweg daer over de douarière Jacobus Joannes van Zuylen van Nyevelt met de zuijdzijde aen de erven Jooris, met het westhende in den halven kerkweg ende met het oosthende aen het kerkhof van Ste Kruys.
Disch Ste Catherine    1L 60R

Voors zoo ligt het west van daer in het zelfde begin artikel 26, 58a 98ca ofte 1G 1L zaeyland, paelende met het westhende aen den volgenden artikel 52 met de noordzijde aen het kerk ofte Lijkwegelken daer over Marie Baes en kerke Ste Kruys, met het oosthende aen Charles de Penaranda, ende met de ziuijdzijde aen den nieuwen steenweg
Disch Ste Kruys          1G 1L

Voors zoo ligt het ten westhende daer aen in het zelfde begin artikel 32, 49a 55ca ofte 1G 36R zaeiland, paelende met het westhende aen de dreve van Joannes Joseph van Zuylen van Nyevelt, met de noordzijde aen het kerk ofte Lijkwegelken daer over de douarière Legillon de Basseghem met het oosthende aen den  voorgaende artikel 51 ende met de zuijdzijde aen den nieuwen steenweg
Disch Ste Kruys          1G 36R

Voors zoo ligt het verre noordoost van daer in het 25° begin der zelfde wateringe artikel 13, 29a 49ca ofte 2L zaeiland, paelende met de westzijde en zuijdhende aen Medard Mabesoone en volgenden artikel 54, met de oostzijde aen Jacobus Dollé, ende met het noordhende aen Louis Busschaert
Disch Ste Kruys          2L

Voors zoo ligt het ten zuijdhende en aen de westzijde daer aen in het zelfde begin artikel 16, 40a 55ca ofte 2L 75R zaeiland, paelende met de noordzijde aen Medard Mabesoone voorgaenden artikel 53, Jacous Dollé, Theresia Arents en Charles Delange, met de zuijdzijde en oosthende aen die van den Bogaerde in Brugge ende met het westhende aen den watergang genaemt de Scheure.
Disch Ste Kruys          2L 75R

Voors zoo ligt het zuijd daer bij in het zelfde begin artikel 19 15a 19ca ofte 1L 3R zaeiland, gemeene en onverdeelt met 2L 10R aen Theresia Arents, paelende met de noordzijde en oosthende aen die van den Bogaerde in Brugge met de zuijdzijde aen Theresia Arents ende met het westhende aen den watergang genaemt de Scheure
Disch Ste Kruys          1L 3R

Voors zoo ligt het zuijd daer bij in het zelfde begin artikel 22 en 23, 44a 24ca ofte 1G zaeyland en hooiland, paelende met de noordzijde aen Theresia Arents, met het westhende aen den watergang genaemt de Scheure, met de zuijdzijde aen de kerke Damme ende met het oosthende aen den barm van de Male Leije
Disch Ste Kruys          1G

Voors zoo ligt het verre zuijd van daer in het zelfde begin artkel 31, 50a 14ca ofte 1G 40R zaeiland, paelende met de noorszijde, zuijdzijde en oosthende aen Theresia Arents, met het westhende aen den waterganck genaemt de Scheure ende verhaeckt aen de noordzijde bij het oosthende met streepken oostwaert tot aen den barm van de Maele Leije
Disch Ste Kruys          1G 40R

Voors zoo ligt het verre zuijdoost van daer in het 31° begin der zelfde wateringe artikel 21, 64a 29ca ofte 1G 1L 36R zaeyland, paelende met de oostzijde en noordhende aen den Disch van Ste Kruys, met de westzijde aen graef Visart de Bocarmé, ende met het zuydhende aen den Middelen Brugge weg
Disch Ste Kruys          1G 1L 36R

Voors zoo ligt het verre west van daer in het 32° begin der zelfde wateringe artikel 3, 4ha 71a 50ca ofte 8G 1L 20R onder bosch, dreef, zaeiland ende boomagerd met een hofstedeken daer op  staende toebehoorende aen Joannes Vlaeminck, paelende met de oostzijdee aen Joannes Deveniens, met het noordhende aen graef Visart de Bocarmé en Joannes Demey met consoors, met de westzijde en som zuijdhende aen de weduwe en kinderen Joannes van Iseghem, volgenden artikel 60, en kerke Ste Kruys, ende nog met het zuydhende aen de voetstic daer over Franciscus vande Pitte
Disch Ste Kruys 8G 1L 20R

Voors zoo ligt het ten zuijdhende bij de westzijde daer aen in het zelfde begin artikel 15 en 16, 49a 25ca ofte 1G 34R zaeyland, met de westzijde aen de weduwe en kinderen Joannes van Iseghem, met het noordhende aen den voorgaenden artikel 50, met de oostzijde aen de kerke Ste Kruys, ende met het zuijdhende aen de voetstic daer over de zelve weduwe van Iseghem
Disch Ste Kruys          1G 34R

Voors zoo ligt het verre west van daer buyten wateringe in het 38°begin der paellanden van Brugge artikel 2, 36a 86ca ofte  2 lijnen 50 R hoveniersland, paelende met de noordzijde en westhende aen de erven Jacobus drbbele, met het westhende aen Charles de Penaranda, ende met de zuijdzijde in den halven landweg leijdende naar Puyenbroucke
Disch Ste Kruys          2L 50R

Voors zoo ligt het oost van daer in het zelfde begin artikel 7, 58a 98ca ofte 1G 1L hoveniersland, paelende met de westzijde aen Franciscus Baes, met de oostzijde en zuijdhende aen Charles de Penarande ende met het noordhende aen den nieuwen steenweg
Disch Ste Kruys          1G 1L

Voors zoo ligt het oost van daer in het zelfde begin artikel 10, 82a 58ca ofte 1G 2L 60R onder hoveniersland, hof en boomgaerd met een herbeg daer op staende van ouds genaemt het Scottershof, toebehoorende aen de weduwe Frans Hoste, palende met de westzijde en zuijdhende aen Charles de Penaranda, met de oostzijde aen Theodore vande Walle van Zuylen, ende met het noordhende aen den nieuwen steenweg
Disch Ste Kruys          1G 2L 60R

Voors zoo ligt het zuydoost daer bij in het zelfde begin artikel 13, 58a 98ca ofte 1G 1L zaeyland, paelende met de noorzijde en zuijdzijde aen Pieter Hoste, met het oosthende aen den volgenden artikel, ende met het westhende aen Theodore vande walle van Zuylen
Disch Ste Kruys          1G 1L

Voors zoo ligt het aen het oosthende daer aen in het zelfde begin artikel 14, 30a 97ca ofte 2L 10R onder zaeiland en hoveniershof met een huis daer op staende toebehoorende aen Sophie Debruyne en ouders, paelende met de westzijde aen den voorgaenden artikel en Pieter Hoste mey het zuijdhende aen den zelven Hoste, met de oostzijde aen den volgenden artikel ende het noordhende in den halven landweg
Disch Ste Kruys          2L 10R

Voors zoo ligt het aen de oostzijde daer aen in het zelfde beig artikel 15, 54a 71ca ofte 1G 71R onder zailand, hoveniershof en molenwal met een molen en huis daer op staende toebehoorende aen Robertus Debruyne, paelende met de oostzijde aen Marie Baes, met het zuijdhende in den halven landweg leijdende naer Puyenbroucke, met de weszijde aen Pieter Hoste en voorgaenden artikel ende me het noordhende in den zelven landweg
Disch Ste Kruys          1G 71R

Voors zoo ligt het zuijdoost daer bij in het 40° begin der zelve paellanden artikel 4, 1ha 8a 90ca ofte 2G 1L 39R hoveniersland paelende met de oostzijde aen Medardus Mabesoone met het noordhende in den halven landweg leijdende naer Puyenbroucke met de westzijde aen Henry François de Brouckhoven de Bergeryck ende het zuydhende aen den steenweg leijdende van Brugge naer Gend
Disch Ste Kruys           2G 1L 39R

Voors zoo ligt het verre oost van daer inhet 60° begin der heerlijckhede Sijsseele ex artikel 3, 54a 26ca ofte 1G 68R zaeyland, paelende met beijde zijden en beide henden aen die van Magdaleenen in Brugge
Disch Ste Kruys          1G 68R

Voors zoo ligt het west van daer in het zelfde begin artikel 10, 1ha 58a 64ca ofte 3G 1L 67R zaeyland, paelende met de noordzijde aen Maria Baes, met het westhende in de halven landweg met het oosthende aen die van de Magdaleenen in brugge ende met de zuijdzijde in den halven landweg leijdende naer Puenbroucke
Disch Ste Kruys          3G 1L 67R

Voors zoo ligt het verre oost van daer onder de heerlijkhede van Male 2ha 65a 42ca ofte 6G Bosch paelende met de westzijde aen Philippus Verhulst-van de Poele, met de zuijdhende aen Louis Serweytens, Mèle Maignien en den zelven Verhulst, met de oostzijde aen August van Wijmelbeke ende mat het noordhende aen den Atwerpschen Heerweg
Disch Ste Kruys          6G

Voors zoo ligt het noord van daer 3ha 68a 64ca ofte 8G 1L zijnde de barmen van beide zijden der Maleleye, beginnende van aen de Steen heule liggende in den Middelen Bruggeweg noordwaert tot den Noorderen Bruggeweg, van daer oostwaert tot een anderen steenheule en strekkende van aen dito steenheule noord en noordwestwaert, tusschen het gescheet dezer gemeente met de gonnen van Damme tot aen de steenheule liggende in den Pijpweg
Disch Ste Kruys          8G 1L