šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Externe Archieven -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Externe Archieven

In deze "externe archieven" werden alle items over Sint-Kruis, Vijvekapelle en Male opgezocht. Daardoor zal men een bezoek aan een archief vanuit thuis kunnen voorbereiden.

 


Rijksarchief Brugge

           
Adres: Predikherenrei 4
8000 Brugge
De inventarissen in het Rijksarchief te Brugge bestaan uit 2 grote delen:
De "Inventarissen" zelf (INV)
en de "Toegangen in Beperkte Oplage" (TBO). 
Om deze te raadplegen, klik op:

https://drive.google.com/file/d/0B9rO01U7N6KAVWo4VzNpX0NpU1E/view?usp=sharing

Rijksarchief Gent

Adres: Bagattenstraat 43
9000 Gent
09.265.78.76

In het Rijksarchief te Gent bevinden zich de processtukken van de:

1. Raad van Vlaanderen.
Voor processen die voor de Raad van Vlaanderen werden ingeleid en die handelen over Sint-Kruis, klik hieronder:

https://drive.google.com/file/d/0B9rO01U7N6KAeGZCa09pY0RhVUk/view?usp=sharing

2. Inventarissen, waar iets over Sint-Kruis, Male en Viven in vermeld is:

INV. Kaarten en Plannen.
901      Ontwerp van sluis fort Lapin te Brugge
902      Plan van Brugge met alle waterwerken ca 1790
1638    Ontwerp hertellingswerken aan Dampoort 1755
1639    Waterpeil der sassen en sluizen te Brugge 1755
1640    Sas aan Dampoort
1644    Dampoort te Brugge en omliggende kanalen 1758
1652    Dampoort met watermolen
1653    idem
1975    Park met kasteel te Sijseele; Stx eigendom van J. van Zuylen 1748

Archief Bisdom Brugge

Adres: H. Geeststraat 4
8000 Brugge
050.33.59.05
arch.bisdom.brugge@kerknet.be

HET ARCHIEF VAN HET BISDOM TE BRUGGE

1. Administratie van het kapittel van Sint-Donaas te Brugge: 176 registers.
2. Charters van Sint-Donaas: 52 dozen.
3. Charters van Sint-Salvators: 16 dozen.
4. Charters van de abdij van Voormezele: 13 dozen.
5. Charters van het klooster der Urbanisten te Brugge: 15 dozen.
6. Charters van het Brugse Begijnhof: 10 dozen.

Reeks B: Bisdom Brugge
I. De Acta Episcopatus Brugensis: een reeks waarin de stukken, die van de
bisschoppelijke curie zijn uitgegaan, alsook de handelingen en beslissingen
van de bisschoppelijke administratie dag voor dag worden opgetekend
van af de stichting van het bisdom Brugge tot heden.
2. Over de bisschoppen en de bisschoppelijke administratie: 58 bundels.

Reeks C: Kloosters
1. De proosdij van Sint-Amand te Kortrijk: 114 bundels.
2. De abdij van Voormezele bij Ieper: 94 bundels.
3. Andere abdijen, kloosters, kapellen, hospitalen en liefdadigheidsinstellingen: 62 bundels.

Reeks D: Sint-Donaas en bisdom
De oorspronkelijke reeks omvatte 117 bundels. De samenstelling werd
echter door vroegere archivarissen hier en daar gewijzigd. Naast een aanzienlijk aantal stukken over testamenten en fundaties, vindt men er oude inventarissen van de archieven van Sint-Donaas (n. 56) en van het bisdom (n. 57).

Reeks E: Resolutiën van de Staten van Vlaanderen
1. Resolutiën van de Staten van Vlaanderen aan de geestelijkheid meegedeeld: 97 bundels. Er is slechts 1 bundel voor de 14de, 15de en 16de eeuw. De volgende bundels zijn een volledige reeks van 1600 tot 1793.
2. Registers op de resolutiën van de Staten van Vlaanderen van 12 juni 1613 tot 17 maart 1620: 3 registers.       
3. Resolutiën van de geestelijkheid van Brugge van 1622 tot 1794: 6 registers

Reeks F: De parochies van het bisdom
Deze verzameling is belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis. Eerwaarde Heer English was er mee begonnen, de reeks te vervolledigen en beter te ordenen. Een analytische inventaris zou de inhoud van elke bundel moeten aanduiden. Intussen kan men er op wijzen, dat er documenten aanwezig zijn over bijna alle parochies van het huidige of van het vroegere bisdom Brugge. Hierna volgt een lijst van de parochies nopens dewelke stukken van vóór 1500 voorhanden zijn, met aanduiding van het jaartal van het oudste document:waaronder;

Sint-Kruis (1414)

F 325 
- Stichting Verhaeghe-Verhulst 1921-1985

- Schenking Mevr de Ghellinck d’Elseghem, geboren Barones della Failly aan          de kerkfabriek Viven.
 - Renten en eigendommen behorende tot de capelle van Viven.
-
 Proventus capelle de Vijve extra Brugensis 1545, waaronder fol 20

F 326 bis
58 begin Sijsele Beschrijving van het begin

F 327
Fiches “Parochianen  van StX, door Leopold Slosse, onderpastoor 1868 – 1872
Boekje/Folder Nieuwbouw en restauratie in de Sint-Trudo-abdij Male (Sint-Kruis) door Dom Filips de Cloedt, O.S.B., Rektor v.d. St Trudo-abdij,Male, ST-Kruis

 • Streeknieuws/ Krantenknipsels
  • Nieuwsblad 1. en 2. aug. 1987: Spaanse zuster in Brugge, Altebijstr. StX, Servantes de Maria/ Maria Soledad Torres. Woordvooerster :Zuster Consuela
  • Nieuwsblad 14.dec.1987: Voorstelling boek “Male stede ende Paercke” v.d.hand v.Paul Vanderschaeghe
  • Verschillende krantenartikels over Bijbelhuis, Bijbelmaand (St Trudo Male)
  • Prentje gouden professiefeest M.Adelheid Louisa Goedertier (St Trudo Male)
  • Folders Psalmendag  (ST Trudo, Male)
 • Mapje over kapel van het grafelijk slot van Male, met daarin
  • Capelania de Male in 4 grafelijk kasteel. Legger (15de eeuw)
  • Akte tov Lopez Gallo. Male 1697
 • Dekanaat Brugge-Oost. Allerlei betr.
 • Organisaties, wie is wie, jeugdbewegingen e.d. . Periode 1980 –1984

 

F328
Plans en briefwisseling tussen Bisdom en Fam.Verhulst, o.a. Viven en Branddijk

F331   
- Leggher De Spijker
-
 Lambrisering van de twee beuken in kerk St.Kruis
-
 Hofstede Mostaert Jan 1761, propietaris van herberg De Olifant
-
 Vleestiende te StX
-
 1662 Gillis van Daele
-  
Kapittel St. Donaes tov Prochie STX
 ’t Gescheet tussen Ste Catharine en Sinte Kruis
1631 Achterstallige tienden door oorlog
 29 begin Costerie
 Akte tussen STX en St.Anna 1569 over het bedienen van beide
 Fondatie van Willem van de Eeckhoutte
 Gronden behorende aan de Aqualiteit van St.Donaes
-  Vrijstellingen van tienden
-  Toelating van Maria-Theresia tov St. Sebastiaan;

Reeks G: Sint-Donaas en bisdom
Deze reeks omvat 371 bundels:
1. Sint-Donaas: rekeningen, handboeken en terriers van 1267 tot 1798.
2. Bisschoppelijk archief: vooral rekeningen van 1611 tot 1795

Reeks H: De tienden van Sint-Donaas.
Er zijn 87 bundels. Benevens 76 bundels kohieren over tienden van 1602 tot 1791, zijn er losse bescheiden, pachtbrieven, liggers, rekeningen en handboeken, welke betrekking hebben met de plaatsen waar Sint-Donaas tienden bezat (b.v. rond Brugge: Dudzele, Klemskerke, Lapscheure, Moerkerke, Nieuwmunster, Oostkerke, Ruddervoorde, Sint-Kruis, Uitkerke, Westkapelle, Westkerke, Zuienkerke, Zwevezele)

Reeks I: Processen
Deze 177 bundels bevatten de processtukken over gedingen, waarbij het kapittel van Sint-Donaas optreedt als eiser of als verweerder, zowel tegenover parochies als tegenover particulieren.
31                 Tienden STX 1677-1694
27                 Bisschoppelijk kasteel
88                 Overzicht rekeningen
111-113        Proosse tov STX 1608-1700(Kartuizers)
120               Processen St.Donaes
121               Tienden

 

Benevens deze reeksen A tot I, zijn de volgende fondsen en collecties voorhanden, welke hier slechts kunnen vermeld worden:

1. De Acta capituli R.M.V. Cortraci: 13 registers van 1419 tot 1796.
2. Het fonds Ieper, afkomstig uit het oude bisdom Ieper.
3. Het fonds van de Sint-Salvatorskerk te Brugge.
4. De collectie Corselis : o. a. over de visitaties van de kloosterorden gedaan door Frans Corselis, op 27 juni 1834 tot apostolische visitator benoemd.
5. De collectie English: documenten over de geestelijken van het bisdom Brugge.
6. Twee inventarissen van het kerkelijk bezit van de parochiekerken van het
bisdom Brugge, de ene van 1858 (6 bundels), de andere van 1936 (14 bundels).

Uit het voorafgaande blijkt dat sommige stukken, die bij elkaar horen, over verscheidene reeksen verspreid zijn. Documenten over Sint-Donaas vindt men in de reeksen A, D, G, H en I. De oorspronkelijke orde moet zoveel mogelijk geëerbiedigd worden. Het is echter noodzakelijk een volledig inventaris samen te stellen. Intussen kunnen de bestaande lijsten en oude inventarissen, die in het archief berusten, veel dienst bewijzen.