šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bibliografie -  Scripties KU Leuven -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Scripties KU Leuven

Van Damme Marjolijn, 't Kunstmecenaat van Henricus Josephus van Susteren, 14de bisschop van Brugge (1716-1742), 1993

De Keyser Raphael, Donaaskapittel te Brugge (1350 - 1450) : Bijdrage tot de studie van de hogere geestelijkheid tijdens de Late Middeleeuwen, 1972, 

Heyndrickx W., De handschriften van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318 - 1580), 1969. 

Spanhove Luc, Een demografische studie van het platteland omheen Brugge in de 18e eeuw (1725 - 1795), 1968. 

Pype Etienne, Hydronymie van het arrondissement Brugge en Zeeuws-Vlaanderen, 1966

Van den Auweele Dirk, Ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Sint-Salvatorskerk en parochie te Brugge tot 1358, 1966. 

N.N., Hendrik-Jozef van Susteren, veertiende bisschop van Brugge, voor zijn episcopaat, 1668 - 1716 : de loopbaan van een achttiendeeuwse bisschop., 1960

Ryckbost Jean, De institutie van het burgerschap tijdens het Ancien Regime te Brugge, 1954. 

De Neys Nele, Een studie van de zestiende-zeventiende eeuwse heksenprocessen bewaard in het fonds Brugse Vrije in het Rijksarchief te Brugge, 2004.

Declercq  Katrien, Feodaliteit in het Brugse Vrije : leen en familie in de ambachten Oostkamp en Sijsele (ca. 1325 - 1515),1984 en Feodaliteit in het Brugse Vrije : de ambachten Moerkerke, Oostkerke, Dudzele, Lissewege en Stad Damme (begin XIVde-begin XVIde eeuw). 

Verhalle Anny, Peilingen naar armoede en armenzorg in het Brugse Vrije van 1770 tot 1789, 1964